Archive for October, 2013

Clasamentul investiţiilor străine în Republica Moldova

Republica Moldova se bucură de o aşezare geografică favorabilă, de o calitate bună a solului, de o forţă de muncă ieftină şi relativ înalt calificată şi de un potenţial ştiinţific înalt, factori prielnici pentru efectuarea unor investiţii însemnate în economie. Însă, aceştia nu sunt pe deplin valorificaţi la justa lor valoare şi asta se reflectă asupra volumului şi calităţii investiţiilor.

Igor GOREACII, pentru ECOnomist

Conform situaţiei la data de unu septembrie, 2013, Registrul de stat conţine informaţii despre 163 562 persoane juridice şi întreprinzători individuali, dintre care: 83 228 sunt societăţi cu răspundere limitată, 65 381 – întreprinzători individual, 4 670 – societăţi pe acţiuni, 3 993 – cooperative (cooperative de producţie, cooperative de consum şi cooperative de întreprinzător), 1 503 – întreprinderi de stat şi municipale,  1 667 – organizaţii necomerciale şi 3 120 de alte genuri de întreprinderi (filiale, reprezentanţe, societăţi în nume colectiv, societăţi în comandită, întreprinderi de arendă, întreprinderi inter-gospodăreşti, colhozuri, asociaţii de gospodării ţărăneşti şi alte întreprinderi). Descifrarea pe unităţile administrativ-teritoriale este reprezentată în tabelul de mai jos.

Numărul întreprinderilor din Registrul de stat la 01.09.2013

În Registrul de stat în ultimii cinci ani s-a atenuat o scădere a noilor afaceri. În a. 2009 sau înregistrat 4890 agenţi economici (a.e.), 2010 – 4258 a. e., 2011 –  4553 a. e., 2012 – 4139  a. e., iar pentru anul 2013 în perioada ianuarie – august sau înregistrat un număr de  4246 de agenţi economici ce înviorează sectorul investiţional.

Dacă să analizăm situaţia radierii întreprinderilor, informaţia este la fel de alarmantă. Tot mai multe persoane doresc lichidarea afacerilor. Evoluţia se prezintă în următoarea ipostază. În 2009 au fost radiaţi 2228 agenţi economici (a. e.), 2010 – 1935 a. e., 2011 – 2405 a. e., 2012 –  2262 a. e., iar pentru anul 2013 în perioada ianuarie – septembrie au fost radiaţi 1857 de agenţi economici din registrul de stat.

Cele mai multe întreprinderi cu capital străin sunt din Româniania

Conform situaţiei la 1 septembrie 2013 în Republica Moldova sunt înregistrate 8885  întreprinderi cu capital străin. Capitalul investiţional este de circa 9995 mil. lei, conform datele Camerei Înregistrării de Stat.

Clasamentul după numărul de întreprinderi

Cele mai multe întreprinderi cu investiţii străine au ca ţară de origine România (1381 de întreprinderi), Italia (1013 întreprinderi) şi Turcia( 977 întreprinderi). După volumul capitalului investit, în top se află Italia 1330,9 mil. lei, Rusia 970,7 mil., lei, Cipru 811,8 mil.. lei.

După volumul investiţiilor în capitalul social, în top se află Olanda. Capitalul social investit de către această ţară constituie 2081,1 mil.. lei urmată de Italia cu 1330,50mil.. lei, Rusia cu 970,7  mil. lei.

Clasamentul după volum capital social

Cifra investiţiilor directe este exagerată

În opinia directorului executiv al Asociaţiei Investitorilor Străini din Moldova, Dinu Armaşu, exprimată în cadrul unui interviu pentru revista Profit, cifra privind investiţiile directe în Republica Moldova este exagerată.

,,Statisticile oficiale spun că stocul investiţiilor străine directe depăşeşte cifra de două mld. euro. Dar, având în vedere faptul că multe investiţii străine vin din zonele off-shore, iar originea capitalului acestora deseori este Moldova, consider această cifră exagerată, cea a investiţiilor străine directe „clasice”, în opinia mea, fiind în jur de 1,3 mld. euro. Din sondajele pe cale le efectuăm periodic, nivelul total al investiţiilor membrilor Asociaţiei în economia Republicii Moldova se ridică la puţin peste jumătate din această sumă – 700 mil. euro. Companiile membre ale Asociaţiei au în total circa 11 mii de angajaţi….”, a menţionat acesta.

Investiţiile străine –  şansă de depăşire a subdezvoltării economice, care poate fi ratată

Pe lângă atribuţiile principale de atragere a investiţiilor în economie, statul trebuie să-şi axeze atenţia şi asupra optimizării şi simplificării continue a procedurii de înregistrare, reorganizare a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali, ajustând-o la standardele Uniunii Europene. Reformarea până la rădăcină a cadrului juridic-legislativ pentru a asigura o protecţie eficientă a concurenţei, modernizarea reglementării relaţiilor de muncă, armonizarea legislaţiei fiscale, transparenţa în deciziile de organizare a tenderelor din partea autorităţilor statale, stârpirea birocraţiei şi corupţiei. Cazurile companiei “Dra Draexlmaier Automotive” , care a avut anul trecut unele dificultăţi survenite din atitudinea ostilă a Fiscului dar şi cazurile de privatizare absolut netransparentă a Băncii de Economii şi de concesionare a Aeroportului Internaţional Chişinău, nu îmbunătăţesc cu nimic imaginea ţării ca destinaţie pentru investiţii.

Şi acesta este un lucru profund regretabil, deoarece vecinătatea imediată cu Uniunea Europeană, sursă importantă de capital, oferă o oportunitate remarcabilă pentru Republica Moldova de a atrage investiţii cu ajutorul cărora să depăşească starea de subdezvoltare economică.

Sursa: http://eco.md/index.php?option=com_content&view=article&id=9892:clasamentul-investiiilor-strine-in-republica-moldova&catid=98:economie&Itemid=469

Advertisements

Leave a comment

Termenul de păstrare a documentelor financiar contabile

        Vă prezint mai jos normele actuale în ce privește termenul de păstrare a arhivei contabile. Menționez că dispozițiile privind arhivarea și păstrarea registrelor și a documentelor financiar-contabile se regăsesc în “Indicatorul documentelor-tip şi al termenelor lor de păstrare pentru organele administraţiei publice, pentru instituţiile, organizaţiile şi întreprinderile Republicii Moldova”  aprobat de către Serviciul de Stat de Arhivă al Republicii Moldova la 03.12.1997, Legea Contabilităţii art. 43, entitatea este obligată să păstreze pe suport de hîrtie sau în formă electronică documentele contabile care includ: documentele primare, registrele contabile, rapoartele financiare şi alte documente aferente organizării şi ţinerii contabilităţii.

           Păstrarea registrelor și a documentelor justificative și contabile se face la domiciliul fiscal sau la sediile secundare, după caz.

          Arhivarea documentelor justificative și contabile se face în conformitate cu prevederile legale și cu următoarele reguli generale:    – documentele se grupează în dosare, numerotate, șnuruite și parafate;    – gruparea documentelor în dosare se face cronologic și sistematic, în cadrul fiecărui exercițiu financiar la care se referă acestea. În cazul fuziunii sau al lichidării societății, documentele aferente acestei perioade se arhivează separat;    – dosarele conținînd documente justificative și contabile se pastrează în spații amenajate în acest scop, asigurate împotriva degradării, distrugerii sau sustragerii, dotate cu mijloace de prevenire a incendiilor;    – evidența documentelor la arhivă se ține cu ajutorul Registrului de evidență, potrivit legii, în care sunt consemnate dosarele și documentele intrate în arhivă, precum și mișcarea acestora în decursul timpului.

– enitățile care sunt în proces lichidare difinitivă, sunt obligate să transmite documentele financiar – contabilă după raza teritorială de deservire a arhivei de stat.

          Eliminarea din arhivă a documentelor al caror termen legal de păstrare a expirat se face de către o comisie, sub conducerea administratorului sau a ordonatorului persoanei terțe, după caz. În această situație se întocmește un proces-verbal și se consemnează scăderea documentelor eliminate din Registrul de evidență al arhivei.          Așadar, dupa expirarea termenului legal de păstrare, documentele pot fi eliminate din arhivă, în baza unui proces verbal aprobat de administratorul societății.

Perioada de păstrare a documentelor financiar – contabile

 

Tipul act sau document

 

Perioada

 

Reglementărilor privind subdiviziunile structurale ale agenţiilor, a organizaţiilor, întreprinderilor

 

3 ani

 

Personalul

 

3 ani

 

Clauzele model cu privire la prevederile fişelor de post

 

3 ani

 

Avize privind aplicarea legislaţiei muncii şi a dreptului muncii

 

5 ani

 

Documente (avize, decizii, corespondenţă), cu privire la sancţiuni administrative

 

3 ani

 

Documente (avize, corespondenţă, etc) privind conflictele legate de muncă

 

3 ani

 

Corespondenţa cu autoritatile legislative şi executive, cu autorităţile administraţiei publice centrale şi băncile pe probleme de credit

 

10 ani

 

Documente (declaraţii, contractele de împrumut, gajuri, suplimentele la acestea, copii ale certificatelor de înregistrare a întreprinderii, de gaj, bilanţurile şi rapoartele) privind înregistrarea, eliberarea şi pentru a asigura rambursarea împrumuturilor şi creditelor

 

3 ani

 

Rapoarte şi alte informaţii privind alocarea, utilizarea şi rambursarea împrumuturilor

 

3 ani

 

Rapoartele statistice, tabele, declaraţii, informaţii, informaţii cu privire la toate activităţile de bază a organizaţiilor:

 

 

a) anual consolidat

 

—-

 

b) anual

 

10 ani

 

c) semistriale

 

5 ani

 

d) trimestriale

 

3 ani

 

Rapoartele statistice ale subdiviziunilor

 

3 ani

 

Declaraţiile şi bilanţurile organizatiilor, rapoarte de performanţă şi note explicative la acestea:

 

 

a) anual consolidat

 

—-

 

b) anual

 

10 ani

 

a) trimestriale

 

3 ani

 

Rapoarte specifice (de profit şi pierdere, declaraţii de stocuri şi titluri de valoare, investitii si beneficii financiare, structura costurilor şi de investiţii, etc) societăţilor pe acţiuni şi fonduri de investiţii

 

10 ani

 

Rapoarte cu privire la finanţarea: a) raportul anual consolidat

 

 

a) anual

 

10 ani

 

b) trimestriale

 

3 ani

 

Bilanţuri de lichidare, anexe, notele explicative la aceasta

 

10 ani

 

Procese-verbale ale adunarilor privind revizuirea şi aprobarea rapoartelor şi bilanţului:

 

 

a) anual

 

10 ani

 

b) trimestrial

 

3 ani

 

Documente primare şi anexele lor, înregistrarile tranzacţiilor, care au stat la baza înregistrărilor contabile (documente de casa, documente bancare, anunţuri, la bănci şi cerinţele de transfer, extrase de cont, ordine de lucru, tabele de pontaj, acte de primire, acte de casare, cecuri şi facturi, deconturi de avans, s.a.)

 

5 ani

 

Fişe personale

 

 

a) salariati, şomeri

 

75 ani

 

b) beneficiarii pensiilor şi a indemnizaţiilor de stat

 

5 ani

 

Borderourile de calcul si plata a

 

 

а) salariilor

 

5 ani

 

b) dividendelor

 

5 ani

 

Fisele de inventariere şi registrul mijloacelor fixe, documentele primare privind tranzacţiile cu mijloacele fixe

 

5 ani

 

Procuri pentru a primi mijloace banesti si bunuri materiale (inclusive cele anulate)

 

3 ani

 

Registre contabile (cartea mare, jurnale ordere, s.a. )

 

5 ani

 

Registre privind evidenta veniturilor, decontarilor, operatiunilor de casa, dispozitii de casa, s.a.

 

3 ani

 

Informaţii privind limitele salariilor şi controlul asupra distribuţiei lor, calculul cheltuielilor, şi restanţele de salarii, reţinere de salarii din fondurile de asigurări sociale, plata prestaţiilor, etc

 

3 ani

 

Actele de audit al activităţilor financiare şi economice ale organizaţiilor şi surse de informare, rapoartele de audit

 

5 ani

 

Contracte, acorduri (economice, de muncă operaţionale,, etc)

 

5 ani

 

Documente (certificate, informaţii, liste) de concediere a angajaţilor în legătură cu reducerea, reorganizare sau de lichidare a agenţilor economici

 

3 ani

 

Contracte colective

 

10 ani

 

Graficul de ieşire a angajaţilor la serviciu

 

1 ani

 

Documente (certificate, memorii, documente) privind monitorizarea respectării normelor de muncă de evaluare, cheltuieli de salarizare, dreptul muncii

 

5 ani

 

Registre privind instruirile pentru protectia muncii

 

10 ani

 

Inregistrari privind angajarea, transferal sau concedierea angajatilor

 

75 ani

 

Fişe personale (cereri, formulare, curriculum vitae, copii şi extrase din comenzi pentru angajare, transfer, detaşare, concediere, copii ale documentelor personale):

 

75 ani

 

c) lucrătorilor, lucrătorii de birou, lucrătorii tehnice, oamenii de ştiinţă, de grade non-academic şi titluri;

 

d) Şomeri

 

Fişe personale ale lucrătorilor, angajaţi, ingineri şi muncitori tehnice (inclusiv personal angajat temporar)

 

75 ani

 

Registre privind evidenţa eliberării carnetelor de munca, contractelor de munca

 

50 ani

 

 

Sursa:   Indicatorul documentelor-tip şi al termenelor lor de păstrare pentru organele administraţiei publice, pentru instituţiile, organizaţiile şi întreprinderile Republicii Moldova” aprobat prin ordinul directorului Serviciului de Stat de Arhivă al Republicii Moldova nr.3 din 3 decembrie 1997. Extras

http://contabilsef.md/libview.php?l=ro&idc=376&id=7716&parent=0

Autor: Igor Goreacii

Leave a comment