Patenta de întreprinzător – simplu, comod și accesibil

Patenta de întreprinzător, denumită în continuare patentă, este un certificat de stat nominativ, ce atestă dreptul de a desfăşura genul de activitate de întreprinzător indicat în ea în decursul unei anumite perioade de timp.

Titular de patentă  poate fi orice cetăţean al Republicii Moldova cu capacitate de exerciţiu, orice cetăţean străin sau apatrid, care locuieşte permanent în Republica Moldova şi are dreptul să desfăşoare activitate de întreprinzător, care a declarat despre intenţia sa de a procura patentă şi corespunde cerinţelor de calificare necesare acestui gen de activitate.

Patenta de întreprinzator se elibereaza de către: – inspectoratul fiscal teritorial pe raza caruia persoana care solicita eliberarea patentei îsi are domiciliul sau la locul de desfasurare a activitatii preconizate; (art. 4 alin. (6) al Legii cu privire la patenta de întreprinzator nr. 93-XIV din 15.07.1998); – primaria în a carei raza de administrare persoana care solicita eliberarea patentei intentioneaza sa-si desfasoare activitatea în baza patentei – în cazul daca în localitatea respectiva nu este amplasat inspectoratul (oficiul) fiscal. În acest caz, patenta eliberata de catre primarie va fi valabila numai pe teritmoriul administrat de aceasta. (art. 4 alin. (7) al Legii cu privire la patenta de întreprinzator nr. 93-XIV din 15.07.1998).

Solicitantul patentei depune cerere la inspectoratul fiscal teritorial pe raza căruia îşi are domiciliul sau la locul de desfăşurare a activităţii preconizate. În cazul prevăzut la alin.(7), solicitantul depune cererea la primăria respectivă, se eliberează în decurs de 3 zile de la data depunerii cererii patenta este diponibilă.

Pentru genul de activitate menţionat la poziţia 1.1 din anexă, titularul patentei îşi desfăşoară activitatea de întreprinzător în pavilion, chioşc (gheretă), tonetă, la tejghea,  tarabă cu suprafaţa de pînă la 30 m2.

Nivelul de calificare al solicitantului se stabileşte în baza documentelor, prezentate de acesta, cu privire la studii (calificare) şi la activitatea de muncă anterioară.

Patenta se eliberează pe o durată de o lună sau, la dorinţa solicitantului, pe o durată mai mare.

Marimea taxei lunare pentru patenta de întreprinzator este prevazuta în Anexa la Legea cu privire la patenta de întreprinzator nr. 93-XIV din 15.07.1998 si se stabileste separat pentru fiecare gen de activitate si pentru fiecare categorie de localitate în care se va desfasura activitatea de întreprinzator. În cazul desfasurarii activitatii de întreprinzator pe întreg teritoriul tarii, taxa lunara pentru patenta se achita în marimea stabilita, specificata în rubrica “Chisinau, Balti, Bender, Tiraspol” din Anexa la Legea cu privire la patenta de întreprinzator. (art. 13 al Legii cu privire la patenta de întreprinzator nr. 93-XIV din 15.07.1998)

Taxa pentru patentă se achită la contul bugetului local, o dată cu primirea patentei, în cuantum corespunzător termenului minim de valabilitate a patentei, în conformitate cu art.7. Pentru prelungirea termenului de valabilitate a patentei, taxa pentru luna următoare sau, la dorinţa titularului patentei, pentru o perioadă mai mare, se achită înainte de expirarea termenului pentru care a fost achitată plata. Perceptorii fiscali ai primăriilor sînt în drept să încaseze taxa pentru patentă, cu transferarea ulterioară a acestor plăţi la contul bugetului local.

Pentru ca persoana să nu achite contribuţie de  asigurare socială de stat, fiind deținătoare de patentă, acesta trebuie să deține un loc de munca oficial din care sunt reținute toate obligațiile fiscale și sociale conform legislații în vigoare. În acest caz, persoana în cauză, va achita doar taxa patentară lunară. La emitere de patentă va prezenta certificate de angajare în cadrul companiei și certificat plătitor de fonduri sociale și medicale individuale.

Dovada achitării taxei pentru patentă de întreprinzator este cuponul anexat la patentă, decupat de la duplicatul patentei. Cuponul trebuie sa cuprinda informatii privind seria si numarul patentei, termenul de valabilitate mentionat în patenta si suma de plata, precum si sa fie autentificat, aplicîndu-se pe el semnatura si stampila inspectoratului fiscal teritorial sau a primariei care elibereaza patenta. (art. 4 alin. (9) si art. 6 alin. (3) ale Legii cu privire la patenta de întreprinzator nr. 93-XIV din 15.07.1998).

Odată cu menținerea activă a patentei în perioada pe parcursul de timp, căreia acesta a activat în baza patentă întreprinzator se include în vechimea de munca a acestuia cu conditia achitarii contributiilor de asigurare sociala de stat. (art.17 alin. (3) al Legii cu privire la patenta de întreprinzator nr. 93-XIV din 15.07.1998).

Se permite desfăşurarea activităţii de întreprinzător în baza patentei de întreprinzător cu condiţia ca veniturile din vînzări ale titularului de patentă să nu depăşească 300000 de lei într-o perioadă de 12 luni consecutive.

Restabilirea  patentei se efectuează în baza duplicatului ei, în decurs de10 zile de la data depunerii cererii respective. Totodată, perioada în care titularul nu a putut beneficia de patentă nu se restabileşte.

Valabilitatea patentei încetează odată cu expirarea duratei patentei sau cînd  titularul patentei renunţă la patentă pe calea depunerii cererii respective.

Informatia este actualizată la data de 13.12.2013

Anexă

la Legea cu privire la patenta

de întreprinzător

Cuantumul taxei lunare pentru patenta de întreprinzător

Genul   de activitate

Cuantumul   taxei lunare,lei

Chişinău,   Bălţi, Bender, Tiraspol

Celelalte   municipii, oraşele

Locali-tăţile rurale

1

2

3

4

1. Comerţul cu amănuntul
1.1. Comerţul cu amănuntul   la tarabe, tejghele, tonete, în chioşcuri (gherete), pavilioane şi din   autovehicule în pieţe şi/sau în locuri autorizate de autoritatea   administraţiei publice locale

360

180

100

1.2. Comerţul cu produse   alimentare şi mărfuri uşor alterabile autohtone, cu condiţia respectării   cerinţelor sanitar-epidemiologice privind depozitarea, păstrarea şi   comercializarea lor

540

360

100

1.3. Comerţul cu amănuntul   în chioşcuri şi în alte încăperi ce ocupă terenuri separate, a căror   suprafaţă nu depăşeşte 7 m2, cu excepţia comerţului cu aparate   electronice şi electrocasnice cu termenul de garanţie stabilit, conform   legislaţiei în vigoare

250

150

75

2. Producţia de mărfuri, executarea de lucrări şi prestarea de   servicii

2.4. Servicii logopedice

80

40

20

2.5. Masaj,   servicii de îngrijire a bolnavilor şi alte servicii medicale, acordate de   către personalul medical inferior

140

70

35

2.6. Servicii veterinare, zootehnice

150

50

20

2.7. Servicii   dactilografiere, inclusiv cu folosirea computerului

150

50

25

2.8. Servicii de   frizerie şi servicii cosmetice

200

80

30

2.9. Cusutul,   cusutul, tricotarea şi reparaţia îmbrăcămintei şi acoperămintelor   pentru  cap şi comercializarea

100

50

25

2.10.   Confecţionarea şi reparaţia încălţămintei şi comercializarea

90

45

30

2.11. Servicii de spălătorie

90

45

30

2.12. Predarea   limbilor străine (instruire individuală sau în grupe cu un număr   de  pînă la 20 persoane)

140

70

35

2.13. Predarea   şi meditarea diferitelor discipline, cu excepţia muzicii, coregrafiei şi   artelor plastice (instruire individuală sau în grupe cu un număr   de  pînă la 20 persoane)

100

50

30

2.14. Predarea   muzicii, coregrafiei şi artelor plastice (instruire individuală sau în grupe   cu un număr de pînă la 20 persoane)

100

50

30

2.15.   Organizarea de diferite secţii pe interese, inclusiv de cultură fizică,   pentru copii de pînă la 16 ani (în grupe de pînă la 20 persoane)

70

35

20

2.16.   Organizarea de diferite secţii pe interese, inclusiv de cultură fizică,   pentru adulţi (în grupe de pînă la 20 persoane)

100

50

25

2.17. Servicii de pîstrare a bagajelor

100

50

25

2.18. Servicii de întreţinere şi amenajare a   locuinţelor şi sectoarelor aferente

100

60

30

2.19. Vulcanizarea camerelor şi anvelopelor în ateliere

200

75

30

2.20. Reparaţia   locuinţelor

180

90

45

2.21. Construcţia caselor de locuit şi a garajelor   în localităţile rurale

70

2.22. Ajustarea   şi reparaţia mobilei

100

50

35

2.23. Reparaţia tehnicii de uz casnic,   instrumentelor şi mecanismelor, ceasurilor

130

65

30

2.24. Reparaţia cuptoarelor cu microunde şi a altor   aparate electrice de încălzit de uz casnic

100

50

25

2.25. Reparaţia aparatelor tele, audio, video de uz   casnic

150

75

40

2.26. Reparaţia   aparatelor fotografice, camerelor de filmat şi a altor aparate sau   instrumente optice

90

45

30

2.27. Reparaţia   şi acordarea instrumentelor muzicale

110

55

30

2.28.   Fotografierea, confecţionarea şi vînzarea fotografiilor, executate în   mod individual, servicii video

200

100

50

2.29. Scrierea   placardelor, firmelor netirajate, amenajarea vitrinelor,   reclamelor, prezentarea artistică

160

80

40

2.30. Confecţionarea articolelor meşteşugăreşti de artă populară   (artizanat) şi  vînzarea lor, cu excepţia vînzării la expoziţii şi   licitaţii

110

55

30

2.31. Deservirea   muzicală a ceremoniilor inclusiv regizarea ceremoniilor

230200

120100

6550

2.32. Aratul şi   alte lucrări de cultivare a pămîntului cu mijloace tehnice, protecţia   plantelor contra bolilor şi dăunătorilor

50

50

50

2.33. Servicii de guvernant(ă)

80

40

20

2.38. Servicii   de sudare, de lucrări tehnico-sanitare

120

60

30

2.39. Organizarea discursurilor

600

300

30

2.40. Executarea   şi comercializarea obiectelor din lemn, metal, ghips, argilă, cimentinclusiv   servicii de dulgherie

10080

6045

4030

2.41.   Confecţionarea şi darea în chirie a recuzitelor destinate diferitelor   ceremonii şi comercializarea lor

150

80

50

2.42. Copiere,   multiplicare şi legatul cărţilor

150

75

30

2.43. Tăbăcirea,   prelucrarea pieilor, confecţionarea articolelor din blană şi din piele şi   comercializarea lor

200

120

100

2.46. Colectarea   şi comercializarea ambalajelor din sticlă

100

75

50

2.48. Păstorit

60

40

25

Notă: Patentele de întreprinzător eliberate, pînă la 1 ianuarie 2006, de inspectoratele fiscale de stat teritoriale pentru activităţile specificate la poziţia “2.44. Dobîndirea şi comercializarea calcarului” se vor utiliza pînă la expirarea termenului de valabilitate.

Autor: Igor Goreacii

Sursa: http// contabilsef.md/libview.php?l=ro&idc=290&id=8487&parent=0

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s