Archive for December, 2015

Leasing financiar – evidenţa contabilă la locator şi locatar

Un contract de leasing financiar este un contract în care partea preponderentă din riscurile şi beneficiile aferente deţinerii activului transmis în leasing trece de la locator la locatar.

  • Leasing financiar

Standardul prezintă criteriile de încadrare a unui contract în categoria contractelor de leasing financiar:

  1. Contractul prevede posibilitatea transferului dreptului de proprietate la locatar în orice moment pînă la terminarea duratei sale:

Exemplu. Entitatea „A” a procurat un activ şi l-a transmis în leasing entităţii „B” pe 4 ani. Conform condiţiilor contractuale la sfîrşitul termenului de leasing locatorul va transfera locatarului dreptul de proprietate asupra activului;

  1. Termenul contractului de leasing constituie cel puţin 75% din durata de funcţionare economică a activului transmis în leasing.

Exemplu. Entitatea „A” a procurat un activ şi l-a transmis în leasing entităţii „B” pe 4 ani. Conform contractului de leasing locatarul va returna activul locatorului la sfîrşitul termenului de leasing. Locatorul estimează durata de funcţionare economică a activului la 5 ani.

În baza datelor din exemplu, leasingul se clasifică ca financiar, întrucît termenul contractului de leasing constituie 80% [(4 ani : 5 ani) x 100] din durata de funcţionare economică a activului transmis în leasing;

  1. Suma plăţilor minime de leasing constituie cel puţin 90% din valoarea justă a activului transmis în leasing.

Exemplu. Entitatea „A” a procurat la sfîrșitul anului 201X un activ la valoarea justă de 800 000 lei şi l-a transmis în leasing entităţii „B” pe 4 ani, Locatorul estimează durata de funcţionare economică a activului la 5 ani.

Conform contractului de leasing locatarul este obligat să:

– efectueze la sfîrşitul an plăţi egale 180 000 şi dobînzi de leasing la o rată anuală de 15% în rate fixe de 27 000 lei per total de 207 000 = (180 000 + 27 000) lei;

– la sfîrşitul termenului de leasing, activul este evaluat la valoare estimativă de 80 000 lei asupra careia nu este calculat dobinda, va fi achitat ca corp de leasing.

În baza datelor din exemplu, leasingul se clasifică ca financiar, întrucît suma plăţilor minime de leasing constituie 828 000 lei (207 000 lei x 4 ori) ceea ce depăşeşte valoarea justă a activului.

În contabilitatea locatarului (cel care primeste leasingul).

În situaţiile financiare ale locatarului, un contract de leasing financiar determină:

  1. a) înregistrarea unui activ concomitent cu o datorie (datoria de a efectua plăţile viitoare în numele locaţiei).
  2. b) Locatarul amortizează activele luate în leasing urmărind o politică coerentă cu cea aplicabilă celorlalte active amortizabile pe care le deţine (adică se aplică prevederile normelor SNC Imobilizări necorporale şi corporale şi SNC Deprecierea activelor).

Valoarea rambursabilă a activului şi valoarea lui reziduală se indică în graficul plăţilor de leasing întocmit conform condiţiilor contractuale. Primirea activului în leasing financiar se reflectă la cost de intrare ca majorare concomitentă a imobilizărilor corporale şi a datoriilor pe termen lung şi scurt.

Exemplu 1. În conformitate cu condiţiile exemplului precedent, plăţile de leasing se repartizează în principalul şi dobînda în felul următor:

Graficul plăţilor de leasing _(în lei)_ 

Data Plăţi de leasing Soldul valorii activului
Total Inclusiv
Dobînda de leasing Principalul
1 2 3 4 5
31.12.15 800 000
31.12.16 207 000 27 000 180 000 620 000
31.12.17 207 000 27 000 180 000 440 000
31.12.18 207 000 27 000 180 000 260 000
31.12.19 207 000 27 000 180 000 80 000
  828 000 108 000 720 000

În baza datelor din exemplu, la începutul termenului de leasing locatarul înregistrează:

costul de intrare a activului primit în leasing în sumă de 800 000 lei – ca majorare a imobilizărilor corporale concomitent cu majorare a cotei-părţi a datoriilor pe termen lung în sumă de 800 000 lei ((180000 * 4 ani)+ 80 000 lei):

DT 123 –  800 000 lei

CT 413 – 800 000 lei

Prima de asigurare aferentă activului primit în leasing (cu excepţia costului asigurării în drum), care conform condiţiilor contractului se suportă de către locatar, se atribuie la costuri/cheltuieli curente în funcţie de destinaţia şi locul de utilizare a obiectului respectiv. În cazul în care costurile de asigurare depăşesc pragul de semnificaţie prestabilit şi se referă la două sau mai multe perioade de gestiune, ele pot fi contabilizate ca cheltuieli anticipate cu decontarea ulterioară la costuri şi/sau cheltuieli curente în modul prevăzut de politicile contabile ale locatarului.

Exemplu 2. O entitate a transmis în anul 201X în leasing financiar un automobil cu valoarea contabilă de 100 000 lei, amortizarea acumulată fiind 25 000 lei. Conform contractului valoarea rambursabilă a automobil alcătuieşte 200 000 lei. Locator Everest SA, iar Locatar Sud SRL. Temen contract 3 ani zile, DFU 4 ani, dobinda 11 % anual sold initial.

De reflectat evidenta contabila la locator si locatar :

Nr. Conţinutul operaţiunii Suma, Conturi Conturi
crt. Lei corespondente Furnizor corespondente Cumpărător
    Debit credit Debit credit
1. Transmiterea activului in leasing financiar          
200 000 913  
2. Diminuarea concomitentă a amortizării şi imobilizărilor corporale în sumă 25 000 1244 1234
3. Majorarea concomitentă a creanţelor şi a veniturilor anticipate în sumă 200 000 1612 4242 1237 413
         
4. Majorare a cheltuielilor anticipate şi diminuarea valorii imobilizărilor corporale 75 000  

171

 

123

5. – majorarea cotei-părţi curente a creanţelor pe termen lung şi diminuarea creanţelor pe termen lung în sumă de       413

5413

 

5413

2421

 

200 000 2311

2421

1612

2311

6. Diminuarea veniturilor anticipate şi majorarea veniturilor curente 200 000 4242

5352

5352

6116

7. majorarea cheltuielilor curente şi diminuarea cheltuielilor anticipat 75 000  

261

7116

 

 

171

261

 

 

 

         
8. Calcularea dobînzii de leasing x 3 ani 66 000 2312 6226 7143 5413
9. Incasarea dobinzilor de la leasing financiar 66 000 2421 2312 5413 2421
10. Cedarea definitivă activului fix

Act primire – predare

200 000 913 1234

1247

1237

1234

Exemplu 3. O entitate a primit în anul 201X în leasing financiar un utilaj tehnologic care nu necesită instalări suplimentare şi a suportat următoarele costuri:

– aferente transportării utilajului, prestate de o entitate terţă în sumă de 6 000 lei;

– prima de asigurare anuală în sumă de 30 000 lei plătită în noiembrie anului de gestiune.

Cheltuielile menţionate nu depăşesc pragul de semnificaţie stabilit de entitate în politicile contabile.

În baza datelor din exemplu, locatarul în anul 201X contabilizează:

Nr.d/o Conţinutul operaţiunilor economice Suma, lei Corespondenţa conturlilor
Debit Credit
1 Costurile de transport în sumă de 6 000 lei – ca majorare concomitentă a imobilizărilor corporale şi datoriilor curente: 6000 1237 521
2 Prima de asigurare în sumă de 30 000 lei – ca majorare concomitentă a cheltuielilor 30000 261 542

La primirea activului în leasing financiar locatarul determină plăţile minime de leasing şi stabileşte:

1) durata de funcţionare utilă a activului, care nu poate depăşi termenul contractului de leasing;

2) metoda de calculare a amortizării activului.

Costurile pentru întreţinerea şi reparaţia activelor primite în leasing, care conform condiţiilor contractului se suportă de către locatar, se înregistrează ca costuri/cheltuieli curente în funcţie de destinaţia şi locul de utilizare a activelor respective. Costurile ulterioare se capitalizează în acelaşi mod ca şi pentru activele proprii similare în conformitate cu SNC ”Imobilizări necorporale şi corporale”.

Activul restituit de către locatar locatorului la expirarea contractului de leasing sau rezilierea acestuia înainte de termen se contabilizează ca diminuare concomitentă a datoriilor şi imobilizărilor corporale.

Advertisements

Leave a comment