Archive for August, 2016

Seminar consultativ „Aspecte durabile ale contabilității importului și exportului”, 10.09.2016

translationsForExportImageMarca Klubafaceri SRL organizează un seminar dedicat Dstră, antreprenori și contabili, pentru a obţine informaţii şi răspunsuri concrete privind contabilitatea exportului şi importului. Activitatea este axată pe aspecte practice și ușor de utilizat pentru viitorul companiei Dstră privind relațiile externe economice.

Tematica:

 1. Evidenţa legislativă, privind regimurile import / export
 2. Specificul contabilităţii operaţiilor de import a serviciilor
 3. Specificul contabilităţii operaţiilor de import a bunurilor economice
 4. Specificul contabilităţii operaţiilor de export a serviciilor
 5. Specificul contabilităţii operaţiilor de export a bunurilor economice
 6. Procedura de restituire Taxei pe Valoare Adăugate.

Vă surprindem plăcut cu:

 • Discuţii interactive – toate întrebările Dstră vor primi un răspuns elocvent prin prezentarea exemplelor practice în model de documente
 • Networking profesional – împărtăşiţi problemele profesionale cu colegii din celelalte instituţii de specialitate
 • Trainer cu experienţă profesională în contabilitate – care va dezbate exemple, studii de caz, soluţii concrete, adaptate cerinţelor Dstră
 • Ambianţă relaxantă şi plăcută – participanţii vor beneficia de pauză de cafea

Tarife participare seminar:
Pentru participarea la seminar, achitaţi/participant tariful de instruire: 500 lei, preţ ce include materialul informativ. Contul de plată, se solicită prin email. Achitările se acceptă, inclusiv până în data 08.09.16 Mai multă informație pe email, sau telefon.

Coordonatele seminarului:
Data: 10 septembrie 2016, (ora 0930 – 1230)
Locaţie: Chişinău
Limba:
română
Tipul instruirii:
Informativ practic
Trainer:
Profesor, Contabil șef  

Marca „Klubafaceri” SRL
Telefon: 069555993
https://klubafaceri.wordpress.com/
Email: klubafaceri@gmail.com

Advertisements

Leave a comment

Seminar consultativ „Aspecte contabile privind remunerarea muncii”, 17.09.2016

DREPTUL-MUNCIIÎn cadrul acestui seminar interactiv, vor fi prezentate şi interpretate comentarii legislative, norme metodologice în domeniul legislaţiei muncii prin exemple documentare inclusiv modificările recente.

Seminarul este adresat tuturor persoanelor fizice şi juridice sub aspect simplu pe înţelesul tuturor.

Tematica:

 1. Aspecte legislative privind remunerarea muncii. Drepturi și obligații;
 2. Forme de remunerare în sistemul Republicii Moldova;
 3. Formarea remunerării muncii. Circulația documentar – contabile;
 4. Rețineri din salariu (asigurările de stat și impozit). Dările de seamă;
 5. Aspecte legislative la concediile personale și îndemnizații sociale.

Noi te ajutăm să descoperi, să înţelegi, să reuşesti a utiliza cu succes programul aspectelor juridice, civile, fiscale, contabile privind drepturile şi obligaţii salariaţilor şi patronilor prin sfaturi unice.

 • Informaţia oferită poate fi uşor utilizată şi de către persoanele fizice, studenţi, etc.
 • Participanţii vor avea posibilitatea să participe la discuţii şi să adreseze întrebări practice unui Manager pe Resurse Personale cu experienţă în domeniu.

Tarif participare seminar:
Pentru participarea la seminar, achitaţi/participant tariful de instruire: 400 lei, preţ ce include materialul informativ. Contul de plată, se solicită prin email. Achitările se acceptă, inclusiv până în data 15.09.2016. Mai multă informație pe email, sau telefon.

Coordonatele seminarului:
Data: sâmbătă, 17 septembrie 2016, (0900 – 1230)
Locaţie: Chişinău
Limba: română
Tipul instruirii: Informativ practic
Trainer: Profesor – Contabil șef
Invitat special – Larisa Harabagiu, Manager Serviciul Personal (Producător Industrial)

Contacte:
Marca „Klubafaceri” SRL

Telefon: 069555993
https://klubafaceri.wordpress.com/
Email: klubafaceri@gmail.com

Leave a comment

Seminar consultativ „Aspecte contabile privind particularitățile în agricultură”, 24.09.2016

Agricultura traditionalaScopul cursului constă în instruirea viitorilor specialişti în domeniul agricol în ceea ce priveşte cunoaşterea şi utilizarea sistemului informaţional economic din unităţile agricole, ca bază managerială pentru luarea deciziilor, cu referire specială la elementele patrimoniale şi de gestionare a producţiei.

Tematica:

 1. Active biologice. Metodologii de clasificare;
 2. Evaluare şi recunoaşterea activelor biologice;
 3. Contabilitatea activelor biologice imobilizate;
 4. Contabilitatea activelor biologice circulante;
 5. Contabilitatea produselor agricole;
 6. Amortizarea și deprecierea activelor biologice imobilizate;
 7. Reparaţia activelor biologice imobilizate;
 8. Evidenţa subvenţilor în sfera agricolă;
 9. Completarea Borderoului activelor biologice imobilizate în scopuri fiscale.

Obiectivele acestui seminar se focusează pe:

 • utilizarea corectă a evidenței de specialitate în context agro-industrial,
 • cunoașterea elementelor contabilităţii agricole,
 • dezvoltarea deprinderilor de a recurge la noţiuni şi principii teoretice în abordarea problemelor practice,
 • elaborarea şi respectarea unui program de lucru, atât individual, cât şi în echipe, pentru realizarea atribuţiilor proprii cu profesionalism şi rigoare

Seminarul se bazează pe studii de caz şi aplicaţii practice pentru formarea deprinderilor, recapitularea şi consolidarea cunoştinţelor.

Tarif participare seminar:
Pentru participarea la seminar, achitaţi/participant tariful de instruire: 400 lei, preţ ce include materialul informativ. Contul de plată, se solicită prin email. Achitările se acceptă, inclusiv până în data 22.09.2016. Mai multă informație pe email, sau telefon.

Coordonatele seminarului:
Data: 24 septembrie 2016, (0930 – 1230)
Locaţie: Chişinău
Limba: română
Tipul instruirii: Informativ practic
Traineri: Contabil șef
Invitat special Consultant, Dontu Alexei (companie agricolă)

Contacte:
MC „Klubafaceri” SRL
Telefon: 069555993
https://klubafaceri.wordpress.com/
Email: klubafaceri@gmail.com

Leave a comment

Noi prevederi privind păstrarea documentelor contabile și nimicerea lor, după control fiscal

DSC_5793În Monitorul Oficial din 5 august 2016 a fost publicat Ordinul Serviciului de Stat de Arhivă cu privire la aprobarea Indicatorului documentelor-tip şi al termenelor lor de păstrare pentru organelle administraţiei publice, pentru instituţiile, organizaţiile şi întreprinderile Republicii Moldova şi a Instrucţiunii privind aplicarea Indicatorului nr. 57 din 27 iulie 2016 (în continuare – Indicatorul). Noile reguli stabilite de Indicator au intrat în vigoare la momentul publicării în Monitorul Oficial – 5 august 2016.

Astfel, începînd cu 5 august 2016, Indicatorul este documentul normative care stabileşte termenele de păstrare şi selecţionare, păstrare şi nimicire a documentelor-tip comune organelor administraţie ipublice, altor organizaţii (inclusiv celor obşteşti).

Conform normei stabilite în pct. 2.11 al Instrucţiuni iprivind aplicarea Indicatorului, calcularea termenului de păstrare a documentelor se face începînd cu 1 ianuarie al anului ce urmează după anul definitivării documentel or în lucrările de secretariat. De exemplu, calcularea termenului de păstrare a dosarelor definitivate în lucrările de secretariat în anul 2015 începe de la 1 ianuarie 2016.

Termenele de păstrare a documentelor tehnico-ştiinţifice se calculează începînd cu 1 ianuarie al anului ce urmează după anul încheierii elaborării temei sau a proiectului.

Pentru documentele al căror termen de păstrare este 75 a.-«V» C.E.C. calcularea termenului de păstrare trebuie efectuată ţinînd cont de vîrsta persoanei simbolizată prin «V» la momentul încheierii dosarului. Durata păstrării dosarului după definitivarea lui în lucrările de secretariat trebuie să echivaleze cu diferenţa de 75 a.-«V», unde «V» este vîrsta persoanei la momentul încheierii dosarului.

Menţiunea «Conform necesităţilor» prevede că documentele au o însemnătate practică limitată. Termenul lor de păstrare se stabileşte de către organizaţii.

Conform prevederilor art. 228 din Indicator, termenul de păstrare a documentelor primare care justifică efectuarea operaţiunilor economice: documente primare cu regim special (factură, factură fiscală, act de achiziţie a mărfurilor, act de achiziţie a serviciilor de locaţiune şi a cheltuielilor aferente, borderou de achiziţii, etc.) şi alte documente primare (documente bancare, acte de primire-predare, deconturi de avans, etc.) este de 6 ani.

În cazul apariţiei litigiilor şi divergenţelor, intentării proceselor judiciare, care au ca obiect documentele primare sau operaţiunile economice care sunt reflectate în aceste documente, acestea trebuie să fie păstrate pînă la pronunţarea hotărîrii definitive şi irevocabile, dar nu mai puţin de 6 ani.

Conform prevederilor „Indicatorului documentelor-tip şi al termenelorlor de păstrare pentru organelle administraţiei publice, pentru instituţiile, organizaţiile şi întreprinderile Republicii Moldova”, aprobat de către Serviciul de Stat de Arhivă al Republicii Moldova la 03.12.1997 (nu a fost publicat în Monitorul Oficial, dar de care se conduceau entităţile pînă la 4 august 2016), termenul de păstrare a documentelor primare care justifică efectuarea operaţiunilor economice a fost 5 ani, dar puteau fi acceptate spre nimicire doar în situaţia în care entitatea a fost supusă controlului fiscal pentru perioada fiscală aferentă căreia erau aceste documente primare.

Astfel, urmare a intrării în vigoare la 5 august 2016 a Indicatorului şi a Instrucţiunii privind aplicarea Indicatorului a dispărut prevederea care stabilea că pot fi nimicite documentele primare doar aferente perioadelor care au fost supuse controlului.

Termenul de păstrare a documentelor primare a fost majorat de la 5 la 6 ani pentru a asigura păstrarea documentelor în caz de necesitate de control fiscal pentru confirmarea sumelor care urmează a fi restituite pe motiv de achitare în plus.

Prin urmare, însituaţia în care a expirat termenul de păstrare a documentelor, entitatea chiar dacă nu a fost supusă controlului fiscal pentru perioadele fiscal pentru care a expirat termenul de păstrare este în drept să iniţieze procedura de nimicire a acestora în modul stabilit de Instrucţiunea privind aplicarea Indicatorului.

După intrarea în vigoare a Indicatorului, entitatea este în drept să iniţieze procesul de distrugere a documentelor primare aferent perioadelor pînă în anul 2009 inclusiv, chiar dacă aceste perioade fiscale nu au fost supuse controlului.

Efectuarea selecţionării documentelor pentru păstrare şi nimicire, întocmirea actelor necesare sunt reglementate de pct. 3 al Instrucţiunii privind aplicarea Indicatorului. În scopul organizării şi efectuării lucrărilor de stabilire a termenelor de păstrare şi de selecţionare a documentelor pentru păstrare şi nimicire în organizaţii, se constituie comisii permanente de expertiză sub preşedinţia unei persoane din administraţia organizaţiei din componenţa cărora fac parte specialiştii cei mai calificaţi din subdiviziunile structurale, fiind monitorizaţi de către instituţiile arhivistice respective (după caz, cu participarea unui reprezentant al instituţiei arhivistice respective) (pct. 3.1 al Instrucţiunii privind aplicarea Indicatorului).

Comisiile de expertiză determină, de comun acord cu arhiva şi serviciul lucrărilor de secretariat al organizaţiei, ordinea selecţionării documentelor pentru păstrare şi nimicire, organizează expertiza valorii documentelor şi exercită controlul asupra efectuării ei, acordînd o deosebită atenţie documentelor ce urmează a fi transmise în arhive, precum şi a celor cu menţiunea «C.E.C.» (pct. 3.2 al Instrucţiunii privind aplicarea Indicatorului).

După efectuarea expertizei valorii documentelor, se întocmesc inventarele dosarelor cu termen permanent, cu termen lung de păstrare şi procesele-verbale de selecţionare a documentelor propuse pentru nimicire (pct. 3.3 al Instrucţiunii privinda plicarea Indicatorului).

Constituirea dosarelor şi întocmirea inventarelor dosarelor cu termen permanent şi cu termen lung de păstrare se efectuează în conformitate cu cerinţele Instrucţiunilor-tip în vigoare (pct. 3.4 al Instrucţiunii privind aplicarea Indicatorului).

Documentele incluse în procesul-verbal de selecţionare a documentelor pentru nimicire, după coordonarea cu instituţiile arhivistice respective şi după aprobarea de către conducătorul instituţiei, se transmit organizaţiilor de prelucrare a maculaturii. Predarea documentelor se efectuează prin facturi de predare-primire.
Ordin documentului:http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=366152

Sursa:monitorul.fisc.md

Leave a comment

Seminar practic „Aspecte contabile în sfera alimentaţiei publice”

Determinarea aspectelor contabile în sfera alimentaţiei publice este foarte importantă într-o echipă de colegi, pentru evitarea opiniilor separate vizavi de gestiunea documentelor justificative în industria alimentară.

Seminarul este adresat celor care doresc să obţină experienţă unică privind evidenţa contabilă în alimentaţia publică de perfecţionare în continuă privind abilităţile profesionale la nivelul aşteptărilor dvs.

Tematica:

 1. Particularităţile activităţii unităţilor de alimentaţie publică şi influenţa acestora asupra organizării contabilităţii
 2. Structuri de preţuri şi principiile calculaţiei în alimentaţia publică
 3. Documentarea şi contabilitatea circulaţiei produselor şi mărfurilor în bucătării
 4. Operaţiile de retur a mărfurilor
 5. Contabilitatea mărfurilor social importante
 6. Peresabilităţile naturale în alimentaţia publică
 7. Înregistrări contabile privind reduceri comerciale şi financiare
 8. Contabilitatea alimentației angajaților în cadrul companiei

Printre competenţele dobîndite la finalizare se vor distinge:

 • Cunoaşterea aspectelor legislative în alimentaţie publică;
 • Siguranţa pe poziţia din sfera comerţului alimentar;
 • Documentarea circulaţiei actelor în bucătării;
 • Completarea documentelor de gestiune.
 • Aprofundarea cunoştinţelor la stabilirea preţurilor sociale;
 • Tălmăcirea situaţiilor pe documente concrete;
 • Studii practice în evidenţa contabilă;

O importantă componentă a planului este crearea unui cadru administrativ şi organizatoric de instruire/informare profesională în vederea asigurării unui mod de lucru unitar şi coerent în aplicarea legii.

Tarif participare seminar:
Pentru participarea la seminar, achitaţi/participant tariful de instruire: 400 lei, preţ ce include materialul informativ. Contul de plată, se solicită prin email. Achitările se acceptă, inclusiv pînă în data 18.08.2016. Mai multă informație pe email, sau telefon. 

Coordonatele seminarului:
Data: 20 august 2016, (0930 – 1230)
Locaţie:
Chişinău, str. Sciusev 89
Limba:
română
Tipul instruirii:
Informativ practic 

Contacte:
Marca „Klubafaceri” SRL
Telefon: 069555993
https://klubafaceri.wordpress.com/
Email: klubafaceri@gmail.com

Leave a comment

Seminar consultativ „Aspecte contabile privind particularitățile în agricultură”

Scopul cursului constă în instruirea viitorilor specialişti în domeniul agricol în ceea ce priveşte cunoaşterea şi utilizarea sistemului informaţional economic din unităţile agricole, ca bază managerială pentru luarea deciziilor, cu referire specială la elementele patrimoniale şi de gestionare a producţiei.

 

Tematica:

 1. Active biologice. Metodologii de clasificare;
 2. Evaluare şi recunoaşterea activelor biologice;
 3. Contabilitatea activelor biologice imobilizate;
 4. Contabilitatea activelor biologice circulante;
 5. Contabilitatea produselor agricole;
 6. Amortizarea și deprecierea activelor biologice imobilizate;
 7. Reparaţia activelor biologice imobilizate;
 8. Evidenţa subvenţilor în sfera agricolă;
 9. Completarea Borderoului activelor biologice imobilizate în scopuri fiscale.

Obiectivele acestui seminar se focusează pe:

 • utilizarea corectă a evidenței de specialitate în context agro-industrial,
 • cunoașterea elementelor contabilităţii agricole,
 • dezvoltarea deprinderilor de a recurge la noţiuni şi principii teoretice în abordarea problemelor practice,
 • elaborarea şi respectarea unui program de lucru, atât individual, cât şi în echipe, pentru realizarea atribuţiilor proprii cu profesionalism şi rigoare

Seminarul se bazează pe studii de caz şi aplicaţii practice pentru formarea deprinderilor, recapitularea şi consolidarea cunoştinţelor.

Tarif participare seminar:
Pentru participarea la seminar, achitaţi/participant tariful de instruire: 400 lei, preţ ce include materialul informativ. Contul de plată, se solicită prin email. Achitările se acceptă, inclusiv până în data 16.08.2016. Mai multă informație pe email, sau telefon. 

Coordonatele seminarului:
Data: 18 august 2016, (1800 – 2030)
Locaţie:
Chişinău, str. Sciusev 89
Limba:
română
Tipul instruirii:
Informativ practic
Traineri:
Contabil șef și invitat Consultant, Dontu Alexei (companie agricolă) 

Contacte:
MC „Klubafaceri” SRL
Telefon: 069555993
https://klubafaceri.wordpress.com/
Email: klubafaceri@gmail.com

 

Leave a comment