Archive for November, 2016

Efectuarea deprecierii activelor la data raportării situațiilor financiare

4c64ca323ea01e173669d38a0c8c9c47b38886049a9c906b03pimgpsh_fullsize_distrÎn situații financiare, potrivit regulilor de evaluare de baza, imobilizările corporale se prezintă la valoarea de intrare din care se deduc ajustările cumulate de valoare. Aceste ajustări de valoare cuprind pe de o parte amortizările calculate în funcţie de durata de utilizare economică atribuită activului şi ajustările pentru deprecierea imobilizărilor corporale.
Începând cu 1 ianuarie 2015, problematica testului la depreciere şi a evaluării obţine o semnificaţie fundamentală în cadrul etapei la noile standarde. Testul de depreciere are o importanţă crucială pentru calitatea situaţiilor financiare, luând în considerare domeniile strategice de raportare financiară care se intersectează cu testarea anuală a fondului comercial sau altor active.
          Momentul de execuție al deprecierii activelor?          
Momentul determinării pierderilor din depreciere este de regulă la sfârşitul anului cu ocazia efectuării inventarierii anuale. Ajustările pentru deprecierea imobilizărilor corporale se determina, de regulă, prin compararea valorii de inventar cu valoarea contabila netă.
Ajustările de valoare cuprind toate corecţiile destinate să ţină seama de reducerile valorilor activelor individuale, stabilite la dată situațiilor financiare, indiferent dacă acea reducere este sau nu definitivă.
Ajustările de valoare pot fi: ajustări permanente (în cazul deprecierilor ireversibile), înregistrate sub formă amortizărilor, sau ajustările provizorii (deprecieri reversibile), înregistrate sub formă ajustărilor pentru depreciere sau pierdere de valoare.
Cu ocazia inventarierii efectuate la sfârşitul anului se face constatarea faptică a existenţei şi stării generale a imobilizărilor. Uzură fizică accentuată constituie unul din factorii esenţiali pentru determinarea valorii de inventar.
Obiectivul SNC „Deprecierea activelor” şi IAS 36 este acel, de a impune întreprinderile să recunoască pierderile rezultate din deprecierea activelor, asigurându-se astfel că activele nu sunt înregistrate şi prezentate în situaţiile financiare la valori mai mari, decât cele de recuperare.
           Indicatorii de alertă privind deprecierea activelor?
Pentru a stabili dacă există deprecieri ale imobilizărilor corporale şi necorporale, în afară constatării faptice cu ocazia inventarierii, pot fi luate în considerare şi alte informaţii, precum:
– Scăderea semnificativă a valorii de piaţă a activului, mai mult decât ar fi fost de aşteptat că rezultat al trecerii timpului sau utilizării (sursele pot fi contracte recente sau preţurile de piaţă ale unor active similare că grad de uzură şi caracteristici tehnice);
– Modificări în mediul economic în care acţionează entitatea, care pot avea influenţe negative asupra entităţii sau aşteptarea unor astfel de modificări (de ex. aşteptarea unei scăderi a cererii pentru produsele sau serviciile obţinute că urmare a apariţiei unui produs mai performant, mai ieftin sau mai bine promovat);
– Existenţa unor indicii de uzură fizică sau morală a imobilizării (utilizarea peste capacitatea normală sau în condiţii necorespunzătoare, apariţia unor imobilizari similare mai fezabile tehnic, mai economice);
– Producerea unor modificări semnificative cu efect negativ asupra societăţii, în ceea ce priveşte gradul sau modul în care imobilizarea este utilizată sau se aşteaptă să fie utilizată (de ex. existenţa unor planuri de restructurare, restrângerea activităţii dintr-o anumită zona geografică, etc).
– Rezultatul din exploatare generat de imobilizare este vizibil inferior celui prevăzut în buget;
– Intrările de numerar aşteptate din utilizarea activului sunt inferioare celor estimate iniţial.
Evaluarea acestor indici ai deprecierii activului se face la fiecare dată a situațiilor financiare iar atunci când aceştia sunt prezenţi este necesară evaluarea valorii recuperabile a activului.
Evidenţierea pierderilor din depreciere trebuie să se facă indiferent de impactul acestora asupra rezultatului societăţii. Potrivit Principiului prudenţei la întocmirea situaţiilor financiare anuale, evaluarea trebuie făcută pe o baza prudenţă şi să se ţină cont de toate deprecierile, indiferent dacă rezultatul exerciţiului financiar este pierdere sau profit. Înregistrarea ajustărilor pentru depreciere sau pierdere de valoare se efectuează pe seama conturilor de cheltuieli, indiferent de impactul acestora asupra contului de profit şi pierdere.

Advertisements

Leave a comment

Seminar consultativ „Aspecte contabile privind particularitățile în agricultură”, 14.12.2016

43a5be444311cd14fb4261062612b222542e1662885fd80b53pimgpsh_fullsize_distrScopul cursului constă în instruirea viitorilor specialişti în domeniul agricol în ceea ce priveşte cunoaşterea şi utilizarea sistemului informaţional economic din unităţile agricole, ca bază managerială pentru luarea deciziilor, cu referire specială la elementele patrimoniale şi de gestionare a producţiei.

ÎNREGISTRAREA ŞI COMANDA CONTULUI DE PLATĂ SE FACE, ACCESÂND: înregistrare

Tematica:

 1. Active biologice. Metodologii de clasificare;
 2. Evaluarea şi recunoaşterea activelor biologice;
 3. Contabilitatea activelor biologice imobilizate;
 4. Contabilitatea activelor biologice circulante;
 5. Contabilitatea produselor agricole;
 6. Amortizarea și deprecierea activelor biologice imobilizate;
 7. Reparaţia activelor biologice imobilizate;
 8. Evidenţa subvenţiilor în sfera agricolă;
 9. Completarea Borderoului activelor biologice imobilizate în scopuri fiscale.

Obiectivele acestui seminar se fousează pe:

 • utilizarea corectă a evidenței de specialitate în context agro-industrial,
 • cunoașterea elementelor contabilităţii agricole,
 • dezvoltarea deprinderilor de a recurge la noţiuni şi principii teoretice în abordarea problemelor practice,
 • elaborarea şi respectarea unui program de lucru, atît individual, cît şi în echipe, pentru realizarea atribuţiilor proprii cu profesionalism şi rigoare

Seminarul se bazează pe studii de caz şi aplicaţii practice pentru formarea deprinderilor, aprofundarea şi consolidarea cunoştinţelor.

Coordonatele seminarului:
Data: 14 decembrie 2016, (1745 – 2030)
Locaţie: Chișinău, (Adresa va fi anunțată preventiv cu 2 zile înainte de seminar)
Limba: română
Tipul instruirii: Informativ practic
Traineri: Contabil șef
Invitat special Consultant, Donțu Alexei  (companie agricolă)
Tarif participare seminar:
Pentru participarea la seminar, achitaţi/participant tariful de instruire: 500 lei, preţ ce include materialul informativ. Contul de plată, se solicită prin email. Achitările se acceptă, inclusiv pînă în data 12.12.2016. Mai multă informație pe email, sau telefon.

 Contacte:
MC ,,Klubafaceri’’ SRL
Telefon: 069555993
https://klubafaceri.wordpress.com/
Email: klubafaceri@gmail.com

Leave a comment

Amenzile de neprezentare a dărilor de seamă fiscale pînă la data de 25 a lunii.

amendaLa data de 25 a fiecărei luni, contribuabilii urmează să prezinte Serviciului Fiscal de Stat, o serie de dări de seamă fiscale.
Astfel, până la 25 noiembrie curent, se vor prezinta dările de seamă privind impozitul pe venit, TVA, accize, contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și alte dări de seamă, cum ar fi cea cu privire la plata suplimentară obligatorie la vânzarea valutei străine prin intermediul caselor de schimb valutar și darea de seamă privind taxa pentru serviciile de telefonie mobilă.
Important! Ce se întâmplă în cazul în care agenții economici depășesc termenul?
În situația în care agenții nu prezintă darea de seamă până la data de 25 a fiecărei luni, atunci, conform art.260, alin.2 din Codul Fiscal, contribuabilii vor fi sancționați cu câte 200 de lei pentru fiecare dare de seamă neprezentată, dar nu mai mult de 2000 lei pentru toate dările de seamă fiscale prezentate tardiv.
Dacă contribuabilul nu a prezentat în general dările de seamă, atunci, prin emiterea deciziei de inițiere a controlului fiscal, persoana va achita câte 1000 de lei pentru fiecare dare de seamă, dar nu mai mult de 10 000 de lei, conform art. 260, alin.1.
De asemenea, diminuarea impozitelor, taxelor prin prezentarea către organul fiscal a unei dări de seamă fiscale cu informaţii neveridice se sancţionează cu amendă egală cu 30% din suma diminuării.
Prezentarea dării de seamă fiscale care conţine informaţie neautentică se sancţionează cu o amendă în mărime de 1000 lei pentru fiecare dare de seamă fiscală prezentată care conţine informaţie neautentică, dar nu mai mult de 7000 lei pentru toate dările de seamă fiscale prezentate care conţin aceste informaţii, conform art.260, alin.3.
În cazul în care contribuabilul nu a prezentat dările de seamă și nici nu a achitat impozitul pe venit, atunci, conform art. 260. alin.5, persoanele vor fi sancționate cu o amendă în mărimea impozitului sau a taxei nedeclarate.
Menționăm că în toate situațiile când nu a fost achitat impozitul pe venit până la data stabilită, se aplică majorarea de întârziere sau penalitățile conform art.228, alin.2 din Codul Fiscal.
Vă îndemnăm să fiți contribuabili responsabili și onești și să prezentați toate declarațiile fiscale necesare până la data de 25 a fiecărei luni, pentru a nu fi supuși sancțiunilor menționate.

Sursa: monitorul.fisc.md

Leave a comment

Seminar „Aspecte contabile privind evidența mijloacelor fixe” , 10.12.2016

f484eec2c26bbd446be6cdf561699ad98235d9e2eaad548a12pimgpsh_fullsize_distrSeminarul este axat pe examinarea aspectelor practice privind evidența mijloacelor fixe după recomandările noilor SNC.

ÎNREGISTRAREA ŞI COMANDA CONTULUI DE PLATĂ SE FACE, ACCESÂND: înregistrare

Tematica

 1. Evidenţa legislativă, clasificare și evaluarea lor
 2. Intrarea mijloacelor fixe
 3. Evidenţa amortizării mijloacelor fixe
 4. Reparaţia mijloacelor fixe
 5. Deprecierea imobilizărilor corporale (mijloace fixe)
 6. Derecunoașterea (ieșirea) imobilizărilor corporale
 7. Evidența mijloacelor fixe în baza de leasing (operațional și financiar)
 8. Particularităţile evidenții resurselor minerale.
 9. Completarea Borderoului mijloacelor fixe în scopuri fiscal

În urma participării, cursanţii vor însuși modificările recente operate în sistemul de reglementare normativă a mijloacelor fixe, argumentate prin: răspunsuri clare şi potrivite.

Coordonatele seminarului:
Data: sâmbătă, 10 decembrie 2016, (0915 – 1215)
Locaţie: Chișinău, (Adresa va fi anunțată preventiv cu 2 zile înainte de seminar)
Limba: română
Tipul instruirii: Informativ practic
Tarif participare seminar:
Pentru participarea la seminar, achitaţi/participant tariful de instruire: 400 lei, preţ ce include materialul informativ, pauza de cafea. Contul de plată, se solicită prin email. Achitările se acceptă, inclusiv pînă în data 08.12.2016. Mai multă informație pe email, sau telefon.
Notă: Participanţii care se vor înscrie şi la seminarul ,,Deprecierea activelor’’ vor achita un tarif unic – 600 de lei. (Cost real 800 lei pentru ambele seminare)

 Contacte:
Marca ,,Klubafaceri’’ SRL
Telefon: 069555993
https://klubafaceri.wordpress.com/
Email: klubafaceri@gmail.com

Leave a comment

Seminar practic ,,Deprecierea activelor’’, 10.12.2016

4c64ca323ea01e173669d38a0c8c9c47b38886049a9c906b03pimgpsh_fullsize_distrSeminarul este axat pe examinarea revizuirii de depreciere a valorii contabile a imobilizătilor corporale la finele fiecărui an calendaristic privind testarea activelor, conform p.7 al SNC ,,Deprecierea activelor’’. Corectarea cheltuielilor / veniturilor sau menţinerea lor a valorii contabile, activelor întreprinderii dvs.

ÎNREGISTRAREA ŞI COMANDA CONTULUI DE PLATĂ SE FACE, ACCESÂND: înregistrare
Avantaje de participare:

 • Expunerea concretă legislativă privind deprecierea activelor
 • Exlicaţii speciale la obligativitatea testării activelor spre depreciere
 • Exemplu raport de depreciere (model practic) la cerinţele SNC
 • Furnizarea tuturor exemplelor de formule contabile prin soluţii practice
 • Sfaturi fiscale de tratare a cheltuielilor şi veniturilor la impozitare.

Tematica:

 1. Explicaţii legislative privind deprecierea activelor.
 2. Deprecierea activelor după SNC.
 3. Constatarea datelor în raport de depreciere. (Se oferă model de raport).
 4. Ajustările contabile privind deprecierea activelor.
 5. Tratamentul fiscal al ajustărilor pentru deprecierea activelor

Coordonatele seminarului:
Data: sâmbătă, 10 decembrie 2016, (1225 – 1355)
Locaţie: Chișinău, (Adresa va fi anunțată preventiv cu 2 zile înainte de seminar)
Limba: română
Tipul instruirii: Informativ practic
Tarif participare seminar:
Pentru participarea la seminar, achitaţi/participant tariful de instruire: 400 lei, preţ ce include materialul informativ, pauza de cafea. Contul de plată, se solicită prin email. Achitările se acceptă, inclusiv până în data 08.12.2016. Mai multă informație pe email, sau telefon.
     Notă: Participanţii care se vor înscrie şi la seminarul „Aspecte contabile privind evidența mijloacelor fixe” vor achita un tarif unic – 600 de lei. (Cost real 800 lei pentru ambele seminare)

 Contacte:
Marca ,,Klubafaceri’’
Telefon: 069555993
https://klubafaceri.wordpress.com/
Email: klubafaceri@gmail.com

Leave a comment

Seminar practic ,,Aspecte contabile în sfera alimentaţiei publice”, 03.12.16

restaurant-22Determinarea aspectelor contabile în sfera alimentaţiei publice este foarte importantă  într-o echipă de colegi, pentru evitarea opiniilor separate vizavi de gestiunea documentelor justificative în industria alimentară.
Seminarul este adresat celor care doresc să obţină experienţă unică privind evidenţa contabilă în alimentaţia publică de perfecţionare în continuă privind abilităţile profesionale la nivelul aşteptărilor dvs.

ÎNREGISTRAREA ŞI COMANDA CONTULUI DE PLATĂ SE FACE, ACCESÂND: înregistare

Tematica:

 1. Particularităţile activităţii unităţilor de alimentaţie publică şi influenţa acestora asupra organizării contabilităţii
 2. Structuri de preţuri şi principiile calculaţiei în alimentaţia publică
 3. Documentarea şi contabilitatea circulaţiei produselor şi mărfurilor în bucătării
 4. Operaţiile de retur a mărfurilor
 5. Contabilitatea mărfurilor social importante
 6. Peresabilităţile naturale în alimentaţia publică
 7. Înregistrări contabile privind reduceri comerciale şi financiare
 8. Contabilitatea alimentației angajaților în cadrul companiei

Printre competenţele dobîndite la finalizare se vor distinge:

 • Cunoaşterea aspectelor legislative în alimentaţie publică;
 • Siguranţa pe poziţia din sfera comerţului alimentar;
 • Documentarea circulaţiei actelor în bucătării;
 • Completarea documentelor de gestiune.
 • Aprofundarea cunoştinţelor la stabilirea preţurilor sociale;
 • Tălmăcirea situaţiilor pe documente concrete;
 • Studii practice în evidenţa contabilă;

O importantă componentă a planului este crearea unui cadru administrativ şi organizatoric de instruire/informare profesională în vederea asigurării unui mod de lucru unitar şi coerent în aplicarea legii.
Tarif participare seminar:
Pentru participarea la seminar, achitaţi/participant tariful de instruire: 500 lei, preţ ce include materialul informativ, pauza de cafea. Contul de plată, se solicită prin email. Achitările se acceptă, inclusiv pînă în data 01.12.2016. Mai multă informație pe email, sau telefon.
Coordonatele seminarului:
Data: Sîmbătă, 03 decembrie 2016, (0900 – 1200)
Locaţie: Chişinău, (Adresa va fi anunțată preventiv cu 2 zile înainte de seminar)
Limba: română
Tipul instruirii: Informativ practic
Contacte:
Marca ,,Klubafaceri’’ SRL
Telefon: 069555993
https://klubafaceri.wordpress.com/
Email: klubafaceri@gmail.com
Facebook : Marca Klubafaceri

Leave a comment

Tratamentul fiscal al premiilor şi ajutorulului material acordat salariaţilor

%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d1%8b%d0%bc%d1%8f%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b9      Stimulările din salarii cuprind totalitatea sumelor încasate că urmare a unei relaţii contractuale de muncă, precum şi orice sume de natură salarială primite în baza unor legi speciale, indiferent de perioada la care se referă, şi care sunt realizate din sume primite pentru muncă prestată că urmare a contractului individual de muncă, a contractului colectiv de muncă, precum şi pe baza actului de numire.
Prin urmare indiferent de modalitatea de acordare, acestor premii s-au ajutor material, vor reprezenta venituri salariale pentru persoana care le primeste si care are o relaţie generatoare de venituri din salarii.
        Premia. În conformitate cu art. 24 alin. (1) din Codul fiscal se permite deducerea cheltuielilor din activitatea de întreprinzător și necesare, achitate sau suportate de contribuabil pe parcursul anului fiscal, exclusiv în cadrul activității de întreprinzător. Totodată, conform punctului 39 din Regulamentul cu privire la determinarea obligațiilor fiscale aferente impozitului pe venit, aprobat prin Hotarîrea Guvernului nr. 77 din 30.01.2008, cheltuielile din activitatea de întreprinzător și necesare reprezintă cheltuielile, caracteristice pentru gestionarea anumitor tipuri de activități de întreprinzător, fără de care este imposibil de a face business, care sunt definite atît cu indici calitativi, cît și indici cantitativi.
Respectiv, dacă cheltuielile suportate de către agentul economic sub forma de premii, sunt incluse în sistemul de salarizare și sunt stabilite de contractele colective de muncă precum și de alte acte legislative și normative care reglementează relațiile de muncă, acestea avînd un caracter obligatoriu se vor permite la deducere în scopuri fiscale prin prisma prevederilor art. 24 alin. (1) din Codul Fiscal, fiind calificate activitatea de întreprinzător și necesare. Altfel nu vor fi cheltuieli deductibile.
         Ajutorul material. Întreprinderea acordă ajutor material (cu ocazia unor sărbători, pentru recuperarea forţei de muncă, decese, căsătorii etc. a cărui mărime nu depăşeşte un salariu mediu lunar pe economie prognozat), care sunt prevăzute şi în contractul colectiv de muncă.
Ajutorul material poate fi acordat salariatului, în baza cererii lui scrise, în orice timp al anului ori adăugat la indemnizaţia de concediu art. 117 din Codul muncii, iar în baza art. 165, angajatorul este în drept să acorde anual salariaţilor ajutor material în modul şi condiţiile prevăzute de contractul colectiv de muncă şi/sau de actele normative în vigoare.
În baza prevederilor art. 24 al. (1) din Codul Fiscal, ajutorul material nu reprezintă o cheltuială din activitatea de întreprinzător şi necesară. Deci, este o cheltuială nedeductibilă.

Leave a comment