Archive for September, 2017

Unele aspecte ce țin de înregistrarea subdiviziunilor

Articolul 5 pct. 29) din CF stabileşte noţiunea de subdiviziune, care reprezintă unitate structurală a întreprinderii, instituţiei, organizaţiei (filială, reprezentanţă, sucursală, secţie, magazin, depozit etc.), situată în afara locului ei de reşedinţă de bază, care exercită unele din atribuţiile acesteia.
Apare obligația deponentului de a înregistra subdiviziune în cazul încheierii unui contract de depozit (de păstrare a mărfii)?
În conformitate cu art. 8 alin. (2) lit. d) și e) din CF contribuabilul este obligat să prezinte informaţii veridice despre veniturile rezultate din orice activitate de întreprinzător, precum şi despre alte obiecte ale impunerii și să achite la buget, la timp şi integral, ţinând cont de prevederile art. 7 alin. (5), sumele calculate ale impozitelor şi taxelor, asigurând exactitatea şi veridicitatea dărilor de seamă fiscale prezentate.
Prin urmare, încheierea unui contract de prestare servicii de păstrare a mărfii, în lipsa dreptului de proprietate (posesie, locațiune), nu atrage după sine obligația de înregistrare a unei subdiviziuni.
Se consideră ca subdiviziune separată încăperea arendată, situată la aceeași adresă cu sediul central?
Conform pct. 60 din Instrucțiunea privind evidența contribuabililor, aprobată prin Ordinul IFPS nr. 299 din 2 mai 2012, în scopul asigurării corectitudinii evidenţei obligaţiilor fiscale pentru contribuabilii care au în componenţa lor subdiviziuni/obiecte impozabile, întreprinderile de bază ale acestora/sediile centrale se vor califica ca subdiviziuni. În acest sens, contribuabilul va indica informaţia necesară despre întreprinderea de bază/sediul central în cererea/constatarea privind înregistrarea subdiviziunilor/obiectelor impozabile.
Ținând cont de noțiunea de subdiviziune și dat fiind faptul că încăperea arendată și sediul central sunt situate la aceeași adresă, acestea nu pot fi calificate ca subdiviziuni separate.
Când apare obligația înregistrării unui apartament ca subdiviziune a firmei?
Conform prevederilor art. 8 alin. (2) lit. d) și e) din CF, contribuabilul este obligat să prezinte informaţii veridice despre veniturile rezultate din orice activitate de întreprinzător, precum şi despre alte obiecte ale impunerii, să achite la buget, la timp şi integral, ţinând cont de prevederile art. 7 alin. (5), sumele calculate ale impozitelor şi taxelor, asigurând exactitatea şi veridicitatea dărilor de seamă fiscale prezentate.
În conformitate cu art. 161 alin. (8) din CF, la adoptarea deciziei despre schimbarea sediului şi/sau despre constituirea subdiviziunii, contribuabilul, în termen de 60 de zile de la data dobândirii dreptului de proprietate (posesie, locaţiune), informează organul fiscal despre schimbarea sediului său şi/sau prezintă informaţiile iniţiale, iar ulterior informează despre modificările cu privire la sediul subdiviziunii sale, precum şi despre sistarea temporară a activităţii subdiviziunii.
În contextul celor relatate și având în vedere prevederile legislației în vigoare, obligația înregistrării apartamentului ca subdiviziune conform termenelor stabilite la art. 161 alin. (8) din CF apare din momentul înscrierii în registrul bunurilor imobiliare a dreptului de proprietar.
Care sunt documentele necesare pentru înregistrarea unei subdiviziuni de către o societate nerezidentă?
Conform art. 161 alin. (8) din CF, la adoptarea deciziei despre schimbarea sediului şi/sau despre constituirea subdiviziunii, contribuabilul, în termen de 60 de zile de la data dobândirii dreptului de proprietate (posesie, locaţiune), informează organul fiscal despre schimbarea sediului său şi/sau prezintă informaţiile iniţiale, iar ulterior informează despre modificările cu privire la sediul subdiviziunii sale, precum şi despre sistarea temporară a activităţii subdiviziunii.
În conformitate cu prevederile pct. 61–62 din Instrucțiunea privind evidența contribuabililor, aprobată prin Ordinul IFPS nr. 299 din 2 mai 2012, cererile perfectate de către contribuabili privind înregistrarea subdiviziunilor/obiectelor impozabile sunt recepţionate de către organele fiscale de la locul de deservire a contribuabilului (întreprinderea de bază/sediul central) la care contribuabilul va anexa documentele confirmative ce atestă dreptul de proprietate, chirie, arendă, folosinţă ş.a.

În temeiul celor relatate, contribuabilul menționat urmează să depună la organul fiscal de la locul de deservire cererea de înregistrare a subdiviziunii, contractul de vânzare-cumpărare în termen de 60 zile de la data dobândirii dreptului de proprietate.
Totodată, sistemul e-Cerere permite contribuabilului utilizator al portalului servicii.fisc.md sau www.fisc.md să depună cererea online privind înregistrarea/suspendarea/închiderea subdiviziunilor, fără ca acesta să se deplaseze la organul fiscal teritorial.
Apare necesitatea înregistrării în calitate de subdiviziune, în cazul inscripțiilor și imaginilor de publicitate amplasate pe scara din interiorul magazinului?
În conformitate cu art. 8 alin. (2) lit. d) şi e) din CF, contribuabilul este obligat să prezinte informaţii veridice despre veniturile rezultate din orice activitate de întreprinzător, precum şi despre alte obiecte ale impunerii.
Precum rezultă din situația descrisă, contribuabilul nu are obligația să înregistreze subdiviziune în cazul în care inscripțiile și imaginile de publicitate sunt amplasate pe scara din interiorul magazinului, și totodată urmează să țină cont de asigurarea exactă și veridică a prezentării dărilor de seamă fiscale conform prevederilor art. 7 alin. (5) din CF.
Apare necesitatea înregistrării subdiviziunii în cazul în care întreprinderea prestează servicii de verificare a stării tehnice și curățare a coșurilor de fum și canalelor de ventilare de la utilaje de gaze și sobe?
În conformitate cu art. 8 alin. (2) lit. b) contribuabilul este obligat să se pună la evidenţă la organul fiscal în a cărui rază îşi are sediul stabilit în documentele de constituire (înregistrare), să prezinte informaţiile iniţiale (şi să comunice modificările ulterioare) cu privire la sediul său, sediul subdiviziunilor, denumirea şi sediul instituţiilor financiare în care sunt deschise conturi, precum şi cu privire la sistarea temporară a activităţii subdiviziunilor.
Prin urmare, practicarea activității de prestare a serviciilor de verificare a stării tehnice și curățare a coșurilor și canalelor de ventilare de la utilaje de gaze și sobe se îndeplinește cu ieșirea la fața locului, fără a fi necesar un loc permanent de executare a serviciilor prestate și poartă un caracter sezonier și mobil.
Respectiv, practicarea unui astfel de gen de activitate nu întruneşte noţiunea de „subdiviziune” şi deci contribuabilul nu este obligat să prezinte informaţii despre acesta în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (2) lit. b) din titlul I al Codului fiscal.
Este obligat contribuabilul să declare ca subdiviziune spaţiile închiriate pentru amplasarea echipamentelor, în cazul când acestea nu constituie obiect impozabil al contribuabilului nominalizat?
Prevederile art. 277 stabilesc că subiecţii impunerii sunt proprietarii bunurilor imobiliare şi arendaşii care arendează un bun imobiliar, dacă contractul de arendă nu prevede altfel.
De asemenea, în conformitate cu art. 7 alin. (5) din CF, întreprinderile, instituţiile şi organizaţiile care au filiale şi/sau subdiviziuni în afara unităţii administrativ-teritoriale în care se află sediul central prezintă pentru acestea din urmă dări de seamă fiscale şi plătesc impozite şi taxe (cu excepţia taxei pe valoarea adăugată, a accizelor şi a taxelor destinate transferării în fondul rutier) la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale de la sediul filialelor şi/sau subdiviziunilor.
Spaţiile închiriate pentru amplasarea echipamentelor întrunind noţiunea de subdiviziune, capătă statut de subiect al impunerii doar în cazul reglementării respective a contractului de arendă.
Prin urmare, spaţiile închiriate pentru amplasarea echipamentelor se vor înregistra în calitate de subdiviziuni doar în cazul în care reglementările contractului de arendă stipulează achitarea obligaţiilor fiscale de către proprietarul echipamentului.
Posturile de transformare urmează a fi înregistrate în calitate de subdiviziune?
În conformitate cu prevederile art. 277 din CF, subiecţii impunerii sunt proprietarii bunurilor imobiliare şi arendaţii care arendează un bun imobiliar, dacă contractul de arendă nu prevede altfel.

Totodată, art 278 alin. (1) din CF stabilește că obiecte ale impunerii sunt bunurile imobiliare, inclusiv terenurile (terenuri cu destinaţie agricolă, terenuri destinate industriei, transporturilor, telecomunicaţiilor şi terenurile cu alte destinaţii speciale) din intravilan sau din extravilan, clădirile, construcţiile, casele de locuit individuale, apartamentele şi alte încăperi izolate, inclusiv bunurile imobiliare aflate la o etapă de finisare a construcţiei de 50% şi mai mult, rămase nefinisate timp de 3 ani după începutul lucrărilor de construcţie.
Pornind de la prevederile legislaţiei în vigoare, postul de transformare nu este bun imobil şi nu este obiect al impunerii.
Prin urmare, în cazul în care terenul unde este amplasat postul de transformare este situat în afara locului de reşedinţă de bază a întreprinderii, apare obligaţia de a declara imobilul menţionat în calitate de subdiviziune.
Apare obligația înregistrării subdiviziunilor în cazul modificării locului (schimbării locului dislocării) parcurilor de odihnă și distracții?
Conform art. 8 alin. (2) lit. e) din CF, contribuabilul este obligat să achite la buget, la timp şi integral, ţinând cont de prevederile art. 7 alin. (5), sumele calculate ale impozitelor şi taxelor, asigurând exactitatea şi veridicitatea dărilor de seamă fiscale prezentate.
În cazul dat, practicarea activității de organizare a parcurilor de odihnă și distracții nu întrunește noțiunea de subdiviziune, nu se efectuează într-un loc permanent, poartă un caracter mobil și, deci, nu apare obligația de a fi declarată ca subdiviziune.

Sursa: monitorul.fisc.md

 

Advertisements

, ,

Leave a comment

Семинар “Особенности учёта у субъектов автотранспорта”, 07.10.17

20915551_374165516333155_4431597194653843411_nВ рыночной экономике важно, чтобы предприниматели, менеджеры, бухгалтеры и фрилансеры знали о бухгалтерском учете не только в общем аспекте, но и в отраслевых особенностях. В этом контексте предлагается узнать особенности учета в транспортом отрасли.

 

Вы можете зарегистрироваться, нажав: Регистрация

Тематика:
I. Учёт топлива, аккумуляторов и автомобильных шин
1.1. Определение норм расхода и учёт топлива
1.2. Установление норм пробега автомобильных шин
1.3. Учёт движения аккумуляторов
II. Учёт затрат на содержание и ремонт автотранспортных средств
2.1 Учёт затрат на ремонт автотранспортных средств при их приобретении
2.2 Учёт затрат на ремонт автотранспортных средств при постоянном характере ремонтных работ
2.3 Учёт затрат на ремонт автотранспортных средств при непостоянном характере проведения ремонтных работ
2.4 Особенности учёта автотранспортных средств полученных в лизинг (аренду, имущественный найм)
III. Учёт и налогообложение доходов и расходов на предприятиях автотранспорта
3.1 Состав и признание доходов и расходов
3.2 Учёт доходов и расходов при транспортировке грузов
3.3 Учет доходов и расходов при транспортировке пассажиров
3.4 Учёт экспорта транспортных услуг
IV. Учёт убытков в результате аварии автотранспортных средств
4.1 Учёт чрезвычайного убытка незастрахованного автотранспортного средства
4.2 Учёт чрезвычайного убытка застрахованного автотранспортного средства
4.3 Учёт расходов в случае, если автомобиль, потерпевший аварию частично потерял эксплуатационные свойства и убытки возмещаются виновным лицом
4.4 Учет расходов при аварии автомобиля, в случае, когда он застрахован

Тариф за участие в семинаре:
За участие в семинаре каждый участник оплачивает тариф за обучение: 600 леев, цена, которая включает информационный материал. Счет на оплату отправляется по е-майлу. Оплаты принимаются до 05.10.2017 г. включительно.
Более подробную информацию можно получить по е-майлу или телефону.

Координаты семинара:
Дата: 7 октября 2017 г, (09:30 – 13:30)
Местность: Кишинёв, ул. Сармизеджетуса 43
Язык: руcский
Вид обучения: информационно-практический
Специальный гость: Практикующий аудитор CAP, главный бухгалтер

Контакты:
MC „Klubafaceri” SRL
Телефон: 068 774 518
https://klubafaceri.wordpress.com/
E-mail:klubafaceri@gmail.com
Facebook: Marca Klubafaceri

Leave a comment

Seminar or. Bălți ”Aspecte durabile ale contabilității importului și exportului”, 14.10.2017

Import_-_ExportMarca Klubafaceri SRL organizează un seminar dedicat Dstră, antreprenori și contabili, pentru a obţine informaţii şi răspunsuri concrete privind contabilitatea exportului şi importului. Activitatea este axată pe aspecte practice și ușor de utilizat pentru viitorul companiei Dstră privind relațiile externe economice.

ÎNREGISTRAREA ŞI COMANDA CONTULUI DE PLATĂ SE FACE, ACCESÂND: Înregistrare

Tematica:
1. Evidenţa legislativă, privind regimurile import / export;
2. Specificul contabilităţii operaţiilor de import a serviciilor;
3. Specificul contabilităţii operaţiilor de import a bunurilor economice;
4. Specificul contabilităţii operaţiilor de export a serviciilor;
5. Specificul contabilităţii operaţiilor de export a bunurilor economice;
6. Procedura de restiuire a Taxei pe Valoare Adaugăte.

Vă surprindem plăcut cu:
• Discuţii interactive – toate întrebările Dstră vor primi un răspuns elocvent prin
prezentarea exemplelor practice în model de documente;
• Networking profesional – împărtăşiţi problemele profesionale cu colegii din celelalte
instituţii de specialitate;
• Trainer cu experienţă profesională în contabilitate – care va dezbate exemple, studii de
caz, soluţii concrete, adaptate cerinţelor Dstră.

Tarife participare seminar:
Pentru participarea la seminar, achitaţi/participant tariful de instruire: 600 lei, preţ ce include materialul informativ. Contul de plată, se solicită prin email. Achitările se acceptă, inclusiv pînă la data de 12.10.17. Mai multă informație pe email, sau telefon.

Coordonatele seminarului:
Data: 14 octombrie 2017, (ora 09:00 – 12:30)
Locaţie: or. Bălţi, str. Mihai Sadoveanu 1
Limba: română
Tipul instruirii: Informativ practic
Trainer: Profesor, Contabil șef (Experienţă 10 ani)

Contacte:
Marca ,,Klubafaceri” SRL
Telefon: 068 774 518
https://klubafaceri.wordpress.com/
Email: klubafaceri@gmail.com
Facebook : Marca Klubafaceri

Leave a comment

Seminar or. Bălți “Aspecte contabile în sfera alimentaţiei publice”, 14.10.2017

AlimDeterminarea aspectelor contabile în sfera alimentaţiei publice este foarte importantă într-o echipă de colegi, pentru evitarea opiniilor separate vizavi de gestiunea documentelor justificative în industria alimentară.
Seminarul este adresat celor care doresc să obţină experienţă unică privind evidenţa contabilă în alimentaţia publică de perfecţionare în continuă privind abilităţile profesionale la nivelul aşteptărilor Dvs.

ÎNREGISTRAREA ŞI COMANDA CONTULUI DE PLATĂ SE FACE, ACCESÂND: Înregistrare

Tematica:
1. Particularităţile activităţii unităţilor de alimentaţie publică şi influenţa acestora asupra organizării contabilităţii;
2. Structuri de preţuri şi principiile calculaţiei în alimentaţia publică;
3. Documentarea şi contabilitatea circulaţiei produselor şi mărfurilor în bucătării;
4. Operaţiile de retur a mărfurilor;
5. Contabilitatea mărfurilor social importante;
6. Peresabilităţile naturale în alimentaţia publică;
7. Înregistrări contabile privind reduceri comerciale şi financiare;
8. Contabilitatea alimentației angajaților în cadrul companiei.

Printre competenţele dobândite la finalizare se vor distinge:
Cunoaşterea aspectelor legislative în alimentaţie publică;
Siguranţa pe poziţia din sfera comerţului alimentar;
Documentarea circulaţiei actelor în bucătării;
Completarea documentelor de gestiune;
Aprofundarea cunoştinţelor la stabilirea preţurilor sociale;
Tălmăcirea situaţiilor pe documente concrete;
Studii practice în evidenţa contabilă.
O importantă componentă a planului, este crearea unui cadru administrativ şi organizatoric de instruire/informare profesională în vederea asigurării unui mod de lucru unitar şi coerent în aplicarea legii.

Tarif participare seminar:
Pentru participarea la seminar, achitaţi/participant tariful de instruire: 600 lei, preţ ce include materialul informativ.
Contul de plată se solicită prin email. Achitările se acceptă, inclusiv pînă la data de 12.10.2017. Mai multă informație pe email, sau telefon.

Coordonatele seminarului:
Data: 14 octombrie 2017, (13:00 – 16:00)
Locaţie: or. Bălţi, str. Mihai Sadoveanu 1
Limba: română
Tipul instruirii: Informativ practic

Contacte:
Marca ,,Klubafaceri” SRL
Telefon: 068 774 518
https://klubafaceri.wordpress.com/
Email: klubafaceri@gmail.com
Facebook : Marca Klubafaceri

Leave a comment

Politica fiscală și vamală stabilește noi facilități pentru contribuabili la calculul amortizării în scopuri fiscale

Mărimea deducerii amortizării calculate a mijloacelor fixe se determină în conformitate cu art. 26 din Codul fiscal, cu art. 24 și 27.
Reamintim, la elaborarea inițială a politicii fiscale și vamale pentru 2018, Ministerul Finanțelor a propus înlocuirea cuvântului “uzură” cu cuvântul “amortizare” pe tot cuprinsul Codului fiscal.
Astfel, mijloacele fixe pe care se va calcula amortizarea sunt mijloacele fixe reflectate în bilanţul contribuabilului în conformitate cu legislaţia şi folosită în activitatea de întreprinzător, a cărei valoare scade prezumtiv ca urmare a uzurii fizice şi morale şi a cărei perioadă de exploatare este mai mare de un an, iar valoarea ei depăşeşte suma de 6000 lei.
De asemenea vor fi considerate mijloace fixe supuse amortizării fiscale, investiţiile efectuate în mijloacele fixe care fac obiectul unui contract deleasing operaţional, locaţiune, concesiune, arendă. În sensul prezentului alineat, prin investiţie se înţelege excedentul cheltuielilor ce ţin de reparaţie, îmbunătăţire şi altele asemenea, în privinţa mijloacelor fixe respective asupra cheltuielilor menţionate, permise spre deducere în perioada fiscală conform modului stabilit la art.27 alin.(9).
Evidenţa mijloacelor fixe în scopuri fiscale se va ține per fiecare obiect separat.
Amortizarea mijloacelor fixe urma să fie calculată prin utilizarea metodei de amortizare liniară. Mărimea amortizării mijloacelor fixe ce urmează a fi dedusă se determină prin înmulțirea bazei valorice a mijloacelor fixe la norma de amortizare atribuibilă fiecărui mijloc fix proporţional lunilor aflate în bilanţul contribuabilului.
Norma amortizării pentru fiecare mijloc fix se va determina ca raport dintre 100% şi durata de funcționare utilă stabilită de Guvern.
Mai multe instituții s-au pronunțat asupra acestei propuneri și consideră că, stabilirea metodei lineare pentru calcularea amortizării în scopuri fiscale cu deducerea în modul propus de către Ministerul Finanțelor, nu va asigura simplificarea calculelor nici pentru agentul economic, nici pentru organele de control, Asociația Băncilor din Moldova invocând motivul diferenţelor dintre valoarea contabilă şi baza valorică la 01.01.2018 contribuabilul va ţine evidenţa separat în scopuri financiare şi fiscale pentru toate imobilizările corporale înregistrate în bilanţ la situaţia din 01.01.2018 până la ieşirea acestora. Astfel, efectul simplificării se va realiza doar în cazul înlocuirii complete a imobilizărilor corporale cu cele procurate după 01.01.2018, ceea ce este practic imposibil pentru contribuabili mari, care deţin un număr mare de imobilizări corporale din categoria I de proprietate (clădiri), cu termenul de amortizare până la 40 ani.
De asemenea necesitatea ţinerii evidenţei separate în scopuri financiare şi fiscale pentru fiecare obiect în parte va conduce la suportarea costurilor suplimentare de către agenţii economici pentru resurse umane şi ajustarea soft-urilor.
Concomitent cu modificarea art.26 şi 27 urmează a fi modificat Regulamentul privind evidenţa şi calcularea uzurii mijloacelor fixe în scopuri fiscale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.289 din 14.03.2017 din motivul unor situaţii specifice, care nu se regăsesc în codul fiscal. Astfel, în scopul evitării interpretărilor diferite de către agenţii economici şi organele de control, aceste modificări urmează a fi examinate în complex.
În acest sens, Ministerul Finanțelor a acceptat, propunerile privind acordarea unei perioade de tranziție pentru trecerea la noua metodă de evidență și calcul a amortizării în scopuri fiscale și propune o nouă metodă de calcul, care va fi reglementată printr-un articol separat – 261.
Noul sistem prevede:
1) Evidența mijloacelor fixe urmează a fi efectuată per fiecare obiect de mijloc fix;
2) Calculul uzurii în scopuri fiscale urmează a fi realizat doar prin aplicarea metodei liniare;
3) Excluderea clasificării mijloacelor fixe pe categorii de proprietate și gruparea mijloacelor fixe în funcție de durata de funcționare utilă conform catalogului aprobat de Guvern;
4) Permiterea deducerii cheltuielilor de reparații pentru proprietatea contribuabilului conform principiilor stabilite în SNC;
5) Păstrarea plafonul valoric pentru calificarea proprietății drept mijloace fixe;
6) Păstrarea limitării mărimii deductibile a cheltuielilor suportate pentru reparația mijloacelor fixe închiriate.
Concomitent, se propune aplicarea abordării implementate anterior, prin determinarea valorii fiscale neamortizate a fiecărui mijloc fix prin calcul, reieșind din ponderea procentuală a valorii de bilanț a obiectului respectiv în suma totală a valorii de bilanț aferentă obiectelor atribuite la categoria respectivă.
În acest context, se propune stabilirea dreptului agentului economic de a alege modul de calcul a amortizării și cheltuielilor pentru reparaţia proprietăţii conform art.26 și 27 din Codul fiscal sau conform art.261 din Codul fiscal pentru perioada fiscală 2018.
Alegerea regimului fiscal se va realiza, prin indicarea lui în politica de contabilitate a agentului economic, până la data de 25 aprilie, iar pentru subiecţii care s-au înregistrat pe parcursul perioadei fiscale de declarare, până la data de 25 a lunii următoare trimestrului de înregistrare.
Astfel, dacă proiectul va fi aprobat, la 01.01.2018 contribuabilul va putea opta pentru aplicare metodei existente a calcului amortizării (uzurii) în scopuri fiscale sau aplicarea noii metodologii.
În decursul perioadei respective, agentul economic va dispune de timpul suficient pentru ajustarea după necesitate a sistemelor informaționale utilizate pentru calcularea amortizării în scopuri fiscale și efectuarea inventarierii și calcului bazei valorice a mijloacelor fixe aflate în gestiune.
Noua metodă de calculul amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscale urmărește diminuarea discrepanțelor privind metodologia evidenței mijloacelor fixe în scopuri financiare și fiscale, evidența urmând a fi efectuată per fiecare obiect de mijloc fix excluzând clasificarea pe categorii de proprietate.
Calculul amortizării în scopuri fiscale urmează a fi realizat prin aplicarea metodei liniare.
Stabilirea metodei liniare presupune următoarele avantaje:
– simplificarea modului de calcul atât pentru agentul economic cât și pentru organele de control;
– reducerea timpului și personalului necesar pentru calculul și evidența uzurii în scopuri fiscale;
– excluderea riscului admiterii unor erori la efectuarea calcului;
– excluderea riscului sancționării de către organele de control;
– asigurarea echilibrului și previzibilității estimării cheltuielilor permise spre deducere în scopuri fiscale, în contextul în care reportarea pierderile fiscale se realizează în mărimi arbitrare;
– se aplică în majoritatea statelor;
– sistemului actual este unul ineficient și nu asigură efectul metodei degresive existente în cazul investițiilor în mijloacele fixe.
Totodată, ACAP, AmCham, și Asociaţia Investitorilor Străini (FIA) au propus majorarea valorii automobilului considerat de lux de la 200 000 lei la 300 000 lei. Propunerea a fost respinsă de Ministerul Finanțelor.

Sursa: Contabilsef.md

, , ,

Leave a comment