klubafaceri

This user hasn't shared any biographical information

Homepage: https://klubafaceri.wordpress.com

Curs de perfecționare profesională în contabilitate, 24.01.2018

FFFContabilul este persoana care îşi desfăşoară activitatea în compartimentul financiar-contabil al oricărei unităţi publice sau private şi acoperă parţial sau în totalitate activităţile acestuia. Iar înscrierea la acest curs consultativ va permite oricărui cursant să țină contabilitatea la nivel avansat în cadrul unui departament de contabilitate în cadrul unei firme.

Materialul oferit este sub aspect practic, cuprinde majoritatea aşteptărilor dvs, extrase din lege, exemple practice, documente practice, informaţie actuală şi utilă.

Cursurile sunt accentuate pe APLICAŢII PRACTICE EXCEPȚIONALE.

ÎNREGISTRAREA ŞI COMANDA CONTULUI DE PLATĂ SE FACE, ACCESÂND:  Înregistrare

Tematica:
Tema 1. Organizarea contabilităţii financiare. Politici contabile
Tema 2. Contabilitatea imobilizărilor necorporale
Tema 3. Contabilitatea imobilizărilor corporale
Tema 4. Contabilitatea și locaţiunii (arendei, leasingului)
Tema 5. Contabilitatea stocurilor
Tema 6. Contabilitatea creanţelor comerciale și calculate
Tema 7. Contabilitatea numerarului
Tema 8. Contabilitatea investiţiilor
Tema 9. Contabilitatea capitalului propriu
Tema 10. Contabilitatea datoriilor
Tema 11. Contabilitatea costurilor şi cheltuielilor
Tema 12. Contabilitatea veniturilor
Tema 13. Situații financiare
Tema 14. Declaraţia cu privire la impozit pe venit (VEN 12, IVAO15)

Profesorii sunt experţi contabili cu peste 10 ani experienţă în domeniu şi tocmai de aceea sunt în masură să îţi raspundă la toate întrebările şi să îţi clarifice toate nelămuririle.

La finalizarea cursului consultativ, participanților li se oferă un suport logisitic profesional în evidența practică contabilă (consultații, exemple practice, etc.) pe timp îndelungat.

Tarif participare la curs: Pentru participare la curs, achitaţi/cursant:
Perioada 12.12.2017 – 07.01.2018 – 1750 lei,
Perioada 08.01.2018 – 23.01.2018 – 2000 lei.

Preţul include materialul informativ. Contul de plată, se solicită prin email. Achitările se acceptă până la data de 23.01.2018 (inclusiv).
Mai multă informație pe email, sau telefon.

Coordonatele cursului:
Data începerii: 24.01.2018 (ora: 17:45-20:00)
Durata desfășurării: 48 ore academice (luni, miercuri și vineri)
Locaţie: Chișinău, Bulevardul Dacia 23, et.3
Limba: română
Tipul instruirii: informativ practic
Absolvire: Certificat
Profesori: Specialiști financiar – contabili, (formatori ai seminarelor profesionale din cadrul companiei)

Contacte:
Marca ,,Klubafaceri’’ SRL
Telefon: 068 774 518
https://klubafaceri.wordpress.com/
Email: klubafaceri@gmail.com

Advertisements

Leave a comment

Înaintarea creanţelor. Cum formulăm cererea, unde şi în ce termene o depunem, consecinţele nedepunerii.

Scopul procedurii insolvabilităţii reglementat de art 1. alin.(1) din LI, este instituirea cadrului juridic privind stabilirea unei proceduri colective pentru satisfacerea creanţelor din contul patrimoniului debitorului prin aplicarea faţă de acesta a procedurii de restructurare sau a procedurii falimentului, prin distribuirea produsului finit, adică prin recuperarea creanţelor a se acoperi pasivul debitorului. Avînd în vedere faptul că mediul juridic are nevoie de o abordare a materiei procedurii insolvabilităţii exclusiv din perspectiva intereselor creditorilor care sunt în acelaşi timp beneficiari şi perdanţi ai procedurii, prezintă un real interes să expunem drepturile individuale ale creditorilor, în legătură cu creanţele pe care le deţin în contra debitorului prin deschiderea procedurii de insolvabilitate.
Procesul de insolvabilitate are la bază rolul activ al creditorilor care sunt obligaţi să-şi urmărească creanţele, deşi nu neagă activitatea acestora, legea pune în sarcina administratorului insolvabilităţii o bună parte din obligaţii. Astfel, creditorii care cunosc că deţin creanţe vădite trebuie să urmărească Monitorul Oficial, care este un adevărat breviar al principalelor evenimente de ordin politic, financiar, juridic şi nu numai, în care sunt publicate avize cu privire la intentarea proceselor de insolvabilitate a persoanelor juridice. Cert este faptul că în Monitorul Oficial se publică toate tipurile de hotărîri, cu excepţia admiterii cererii introductive de intentare a procesului de insolvabilitate, în felul acesta trebuie să cunoaştem a prióri ce este o cerere de înaintare a creanţelor, cum trebuie corect să o formulăm, unde o depunem şi ce acte trebuie să anexăm.
Ce este o cerere de înaintare a creanţelor
Vom porni de la art. 141 din Legea insolvabilităţii care stabileşte, că cererea de înaintare a creanţelor va îmbrăca forma unei cereri de chemare în judecată, fiind o formă de manifestare a acţiunii civile sau mijlocul procedural prin care creditorul solicită restabilirea situaţiei de drept încălcate prin restituirea creanţelor. Drept condiţie a validităţii, o astfel de cerere va avea forma scrisă, în care se va indica datele personale ale creditorului, precum şi cele ale debitorului (persoana juridică), pretenţiile către debitor, valoarea acestora, dacă poate fi evaluată, enumerarea documentelor cît şi anexarea lor pentru veridicitate, datele importante relevante, care vor contribui la probarea cererii. Cererea obligatoriu se depune în două exemplare, la cererea propriu-zisă se vor ataşa înscrisuri, probe care vor dovedi existenţa creanţelor. Dacă se cere încasarea unei dobînzi, penalităţi obligatoriu se va anexa calculele dobînzii, penalităţii.
Cum trebuie corect să o formulăm:
În continuare voi desfăşura elementele conţinutului cererii de înaintare a creanţelor pentru a fi cît mai practic.
În cerere se indică instanţa cărei ei este adresată cererea. Cauzele de insolvabilitate se examinează doar de curţile de apel. Respectiv, cererea se adresează Curţii de Apel. În cerere se indică creditorul – denumirea, adresa juridică, datele de contact şi în mod obligatoriu numărul contului de decontare. Se va indica adresa pe care urmează să fie remise toate ulterioarele notificări. În cerere se va indica denumirea debitorului şi dacă este cunoscut numărul dosarului de insolvabilitate.
Cererea se formulează fie sub „cerere de înaintare a creanţelor” art. 28, fie „cerere de admitere a creanţelor” art. 140, fie „cerere de validare a creanţelor” care au aceeaşi semnificaţie. Pentru acuratețea juridică este recomandabil creditorul să nu utilizeze solicitări prin formularea de încasarea datoriei, nu se va scrie sub formă de pretenţie, sau altceva. Formularea cererii de admitere a creanţei se realizează în conformitate cu reglementările art. 28 din LI și art. 141 din LI. Prin urmare, desprindem faptul că cererea de admitere a creanţelor operează cu cererea de înaintare a creanţelor.
Cu privire la valoarea creanţei, în cerere se indica separat datoria de bază/capitalul împrumutat, penalitatea calculată desfăşurat, dobînda calculată, dobînda de întîrziere, alte cheltuieli legate de datoria de bază (taxa de stat achitată la judecarea cauzei, serviciile de asistenţă juridică etc.). Important: indiferent de natura creanţei, fie ea financiară sau materială (cu referire la bunuri) creditorul va trebui să depună o cerere de admitere a creanţelor. Astfel, chiar dacă creditorul are o pretenţie legată de transmiterea unui bun pentru care a achitat, efectuarea unei lucrări, acordarea unui serviciu sau restituirea de datorie acesta oricum va înainta cerinţa dată prin înaintarea creanţei către instanţa de insolvabilitate.
Referitor la creanţele neajunse la scadenţă, acestea se vor consideră scadente din momentul intentării procesului de insolvabilitate, iar creanţele afectate de condiţie la data deschiderii procedurii vor fi îndreptăţite să participe la distribuiri de sume în măsura permisă de lege. Astfel, creditorul în cerere va indica si data scadenţei creanţei, şi va include suma care chiar nu a ajuns la scadenţa plăţii (\art. 140 alin. 5).
De asemenea în cerere se va indica tipul creanţei, adică dacă este o creanţă garantată sau chirografară. Conform explicaţiei date la art. 1 şi art. 50 ale legii insolvabilităţii creditorii garantaţi sunt acea clasă de creditori ale căror creanţe faţă de debitor au apărut înainte de intentarea procesului de insolvabilitate şi sunt asigurate prin garanţii reale (ex: gajul, ipoteca) în conformitate cu legea, iar creditorii chirografari sunt acea clasă de creditori ale căror creanţe faţă de debitor au apărut înainte de intentarea procesului de insolvabilitate şi nu sunt asigurate prin garanţii (ex: salariaţii, agenții economici). În cerere pe lîngă datoria de bază se va indica separat, penalităţile şi dobînzile aferente, pentru a putea fi incluse în categoriile de ranguri; care a fost temeiul apariţiei creanţelor, iar dacă au fost născute dintr-un titlu executoriu, se va menţiona actele care au stat la baza lor. Dacă creanţa este garantată, în cerere obligatoriu se vor indica bunurile care fac obiectul garanţei indicîndu-se numărul cadastral (în cazul bunurilor imobile), tipul, marca, numărul, culoarea ş.a.
În cerere se va indica temeiurile din care izvorăşte creanţa. Indiferent de faptul, dacă creditorul deţine un titlu executoriu sau nu acesta în cererea de înaintare a creanţelor va indica expres actele juridice care au fost izvorul apariţiei creanţelor – facturi fiscale, acte de recepţie a lucrărilor, contracte de vînzare-cumpărare.
Ca recomandare cerinţele din cerere ar fi următoarele: solicit validarea creanţei in mărime de XXX în calitate de creanţă garantată, ca garanţie servind bunul imobil cu nr. cadastral XXX, cit si a sumei de XXX , creanţă chirografară de rang inferior, constituită din penalităţi.
Unde depunem cererea de înaintare a creanţelor
După care cererea va trebui semnată de persoana împuternicită, fiind o condiţie de formă şi se va depune în două exemplare la Curtea de Apel pe a cărei rol se află procesul de insolvabilitate intentat. Important: Cererea nu se depune la administratorul insolvabilităţii, debitor, contabil etc. Cererea de înaintare a creanţelor nu se impune cu taxa de stat. În cazul în care cererea nu va întruni condiţiile de conţinut şi formă riscă să nu fie examinată, iar creanţa nu va fi inclusă de administrator în tabelul creanţelor.
Cînd vom înainta creanţa prin depunerea unei cereri
Conform legii insolvabilităţii există două modalităţi de înaintare a creanţelor. În perioada de observaţie, administratorul provizoriu prin atribuţiile conferite de art.26, alin. din (2) din LI notifică toţi creditorii cunoscuţi pentru înaintarea creanţelor certe şi exigibile asupra patrimoniului debitorului şi prezentarea unei referinţe asupra cererii introductive. Conform art. 28 Legea insolvabilităţii creditorii se pot alătura la cererea introductivă prin înaintarea creanţelor. Astfel, la etapa pînă la intentarea procedurii de insolvabilitate, creditorul se va alătura cererii introductive iniţiale, depunînd o cerere de înaintare a creanţelor. Consecinţele benefice ale depunerii cererii la etapa dată constă în faptul, că creanţa creditorului va fi inclusă în tabelul preliminar al creanţelor şi va participa la formularea temeiurilor de intentare/respingere a cererii introductive, creanţa dată nu va mai trebui înaintată după intentarea procedurii de insolvabilitate (art. 140 alin. 4) , nu va putea fi contestată sau neacceptată de administrator, creditorul devine participant la procedură din momentul înaintării cererii. Însă, trebuie să ţinem cont de faptul că dacă cererea introductivă iniţiată de către creditor va fi respinsă de instanţa de insolvabilitate, atunci potrivit art. 32, alin. (3) din LI cheltuielile judiciare aferente perioadei de observare vor fi suportate în mod solidar pe seama creditorilor care au adresat cererea introductivă şi a celor care au susţinut-o prin referinţă depusă în cadrul procesului.
Aşadar, pînă la depunerea unei cereri introductive sau a unei referinţe asupra cererii introductive iniţial, trebuie să studiem dosarul de insolvabilitate, să fim ferm convinşi de starea debitorului şi de creanţele care urmează să le înaintăm.
O altă modalitate de înaintare a creanţelor are loc pînă la data indicată în hotărîrea de intentare a procedurii de insolvabilitate. Hotărîrea menţionată se Publică în Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art. 35 din LI. Notificarea şi înştiinţarea creditorilor potrivit art. 6 Legea insolvabilităţii rămîne în sarcina administratorului provizoriu, administratorului insolvabilităţii sau lichidatorului, însă notificarea creditorilor se consideră realizată după 3 zile de la publicarea Hotărîrii în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Astfel chiar dacă creditorul nu a primit o notificare expresă, se consideră că a fost informat despre necesitatea depunerii cererii avînd în vedere publicarea Hotărîrii în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
Potrivit art. 140 din LI cererea de admitere a creanţei se depune în termenul stabilit în hotărîrea de deschidere a procedurii sau în termenul indicat în notificarea administratorului provizoriu. Termenul limită pentru creditori privind înregistrarea cererii de admitere a creanţelor în vederea întocmirii tabelului preliminar este de 30 de zile calendaristice, iar pentru întocmirea tabelului definitiv, de 45 de zile calendaristice de la data intrării în procedură. În cazul nedepunerii cererii de validare a creanţelor în termen, prevăzut prin hotărîrea instanţei de insolvabilitate, titularul de creanţe, anterioare intentării procesului, potrivit art. 145 din LI va fi decăzut din dreptul de a participa şi de a vota la adunarea creditorilor, de a înainta şi de a retrage candidatura administratorului insolvabilităţii/ lichidatorului, de a participa la distribuirile de sume în cadrul procedurii de restructurare şi/sau al procedurii falimentului, de a-şi realiza creanţele împotriva debitorului, a membrilor ori asociaţilor acestuia sau de a înainta propuneri de restructurare a debitorului.
Astfel creditorul nu va mai putea solicita restituirea datoriei de la societatea debitoare, cererea sa fiind scoasă de pe rolul instanţei de fond deoarece competenţa de a examina cererile de înaintare a creanţelor aparţine doar instanţei de insolvabilitate.
Ce vom face în cazul încălcării termenului de înaintare a creanţelor
Creditorul care a omis termenul de înaintare a creanţelor , va putea depune o cerere de repunere în termen, prin care va argumenta şi va dovedi faptul că a avut motive întemeiate, din pricina căreia a omis termenul de depunere. În cazul în care nu va fi repus în termen, creditorul va putea contesta încheierea, totuşi dacă contestaţia va fi respinsă, ţinînd cont de faptul că este un termen de decădere, acesta nu va mai putea solicita încasarea datoriei. Conform art. 38 din Codul fiscal, creditorul va putea doar să o treacă la pierderi ca datorie compromisă.
Prin urmare, este un drept cît şi o datorie a creditorului să-şi urmărească propriile creanţe deţinute. Cu ajutorul mecanismelor specifice procedurii de insolvabilitate, puse la îndemîna creditorilor se urmăreşte recuperarea într-o proporţie cît mai mare a creanţelor, obligaţia/dreptul lor rămîne de a le pune în aplicare.
Autor: Irina Selevestru – administrator autorizat, membru al Comisiei de autorizare şi disciplină a administratorilor autorizaţi, preşedinte al Arbitrajului Internaţional de pe lîngă ALARM

Leave a comment

Cеминар ,,Порядок заполнения декларации о подоходном налоге, VEN 12”, 09.12.2017

^1E34510C99E1F11C790049812CAD7E8B5D29BDAF0734A9660E^pimgpsh_fullsize_distrВ рамках настоящего интерактивного семинара будут представлены практические аспекты, по заполнению Декларации VEN относящиеся к налоговой и бухгалтерской отчётности.

Вы можете зарегистрироваться, нажав: Регистрация

Цели семинара фокусируются на:
Детальном понимании затребованной информации и способах заполнения;
Раскрытие новых данных и их влияние на использованные информационные системы и способах проверки, а также порядка заполнения;
Взаимодействие со специалистами из области финансов и бухгалтерской отчетности, извлекая выгоду из их опыта в рамках сессии вопросов и ответов.

Тематика:

  1. Этапы закрытия финансового результата
  2. Учет и налоговые аспекты доходов (облагаемые и необлагаемые налогом)
  3. Учет и налоговые аспекты расходов (вычитаемые и не подлежащие вычету)
  4. Заполнение ведомости износа основных средств в целях налогообложения
  5. Налоговые вопросы при заполнении декларации по подоходному налогу (форма VEN)

Тариф за участие в семинаре:
За участие в семинаре каждый участник оплачивает тариф за обучение: 1500 леев, цена, которая включает информационный материал и обед. Счет на оплату отправляется по е-майлу. Оплаты принимаются до 07.12.2017 г. включительно.
Более подробную информацию можно получить по е-майлу или телефону. 

Координаты семинара:
Дата: суббота, 09 декабря 2017 г, (0915 – 1530)
Местность: Кишинёв, ул. А. Панн 4
Язык: руcский
Вид обучения: информационно-практический
Инструкторы: Практикующий аудитор CAP, главный бухгалтер, специалист в области налогов

Контакты:
MC „Klubafaceri” SRL
Телефон: Телефон: 068 774 518
https://klubafaceri.wordpress.com/
E-mail: klubafaceri@gmail.com
Facebook: Marca Klubafaceri

Leave a comment

Seminar „Particularităţile contabilităţii de calculaţie a costului produselor fabricate şi a serviciilor prestate”, 02.12.2017

^8FB830FAAB12F44654765FCC3BB5BA4096FDA55BC705328D57^pimgpsh_fullsize_distrCosturile de producţie reprezintă un factor determinant în stabilirea mărimii preţurilor sau al alegerii politicii de preţ, acesta fiind format din totalitatea cheltuielilor generate în cursul desfăşurării procesului de producţie.

ÎNREGISTRAREA ŞI COMANDA CONTULUI DE PLATĂ SE FACE, ACCESÂND: Înregistrare

Astfel, acest seminar îşi propune să analizeze particularităţile contabilităţii costurilor de producţie, dar şi să pună în discuţie unele aspecte de actualitate privind calculaţia costului produselor fabricate, serviciilor prestate.

Seminarul se adresează contabililor, economiştilor din sfera de producere, dar şi studenţilor pentru dezvoltare de abilităţi, schimb de experienţă şi perfecţionarea continuă.

Tematica:
1.Conţinutul şi componenţa costurilor de producţie.
2.Aspecte problematice ale contabilităţii costurilor de producţie:
2.1. Contabilitatea costurilor materialelor directe şi repartizabile;
2.2.Contabilitatea costurilor cu personalul directe şi repartizabile;
2.3.Contabilitatea şi repartizarea costurilor indirecte de producţie.
3.Contabilitatea costurilor activităţilor auxiliare.
4.Concepte de bază ale sistemelor de evidenţă şi calculaţie a costurilor: domeniul de aplicare şi caracteristicile principale:
4.1.Calculaţia costurilor pe comenzi de producţie (fabricaţie);
4.2.Calculaţia costurilor pe faze de fabricaţie şi evaluarea producţiei în curs de execuţie.

Tarif participare la seminar:
Pentru participare la seminar, achitaţi/participant tariful de instruire: 600 lei, preţ ce include materialul informativ. Contul de plată se solicită prin email.
Achitările se acceptă până la data de 30.11.2017 (inclusiv).
Mai multă informație pe email, sau telefon.

Coordonatele seminarului:
Data: 02 decembrie 2017, (ora 09:15- 13:15)
Locaţie: Chişinău, Bulevardul Dacia 23, et. 3
Limba: română
Tipul instruirii: Informativ practic
Trainer: Auditor practician CAP, Contabil Șef

Contacte:
MC „Klubafaceri” SRL
Telefon: 068 774 518
https://klubafaceri.wordpress.com/
Email: klubafaceri@gmail.com
Facebook: Klubafaceri

Leave a comment

Seminar „Completarea declarației cu privire la impozitul pe venit, VEN 12” 16.12.2017

Forma VEN +În cadrul acestui seminar interactiv va avea loc prezentarea aspectelor practice, aplicabile ale Declarației VEN din domeniul Fiscalității și Contabilității.

ÎNREGISTRAREA ŞI COMANDA CONTULUI DE PLATĂ SE FACE, ACCESÂND: Înregistrare

Obiectivele seminarului se focusează pe:
Înțelegerea în detaliu a informațiilor solicitate și a modului de completare;
Structura noilor date și impactul în sistemele informatice utilizate și în modul de verificare și completare;
Interacțiune cu specialiști din domeniul fiscal – contabil, beneficiind de experiența acestora în cadrul sesiunii de întrebări și răspunsuri.

Tematica:
1. Etapele închiderii Situațiilor Financiare
2. Aspecte contabile și fiscale privind veniturile (impozabile și neimpozabile)
3. Aspecte contabile și fiscale privind cheltuielile (deductibile și nedeductibile)
4. Completarea Borderoului de calcul al uzurii mijloacelor fixe în scopuri fiscale
5. Aspecte fiscale privind completarea declarației cu privire la impozitul pe venit (VEN)
6. Aspecte speciale, deducerilor aferente activităţii de întreprinzător (VEN)

Tarif participare seminar:
Pentru participare la seminar, achitaţi/participant tariful de instruire: 1500 lei, preţ ce include materialul informativ și prânzul. Contul de plată se solicită prin email. Achitările se acceptă, inclusiv până în data de 14.12.2017.
Mai multă informație pe email, sau telefon.

Coordonatele seminarului:
Data: sâmbătă, 16 decembrie 2017, (0915 – 1530)
Locaţie: Chișinău, Anton Pann 4
Limba: română
Tipul instruirii: Informativ practic
Traineri: Specialiști fiscal -contabil, practician

Contacte:
Marca Klubafaceri SRL
Telefon: 068 774 518
https://klubafaceri.wordpress.com/
Email: klubafaceri@gmail.com
Facebook: Marca Klubafaceri

Leave a comment

Forum Antreprenorial – Contabil 04/17 tema ,,Controlul muncii: drepturile și obligațiile părților’’, 28.11.17

Marca Klubafaceri SRL invită contabilii, antreprenorii, dar și cei care dețin o afacere să participe la cea de-a patra ediție a Forumului Antreprenorial – Contabil* care va fi organizat la Chișinău pe data de 28 noiembrie 2017.

ÎNREGISTRAREA ŞI COMANDA CONTULUI DE PLATĂ SE FACE, ACCESÂND: Înregistrare

Tematica de discuții din cadrul acestei ediții se va axa pe abordarea aspectelor ce țin de Controlul muncii: drepturile și obligațiile părților. Amintim că controlul instituţiei muncii este un element necesar în activitatea economico-financiară a societăţii, o verigă a procesului de dirijare a statului, având ca obiectiv principal respectarea şi executarea întocmai a legislaţiei.

Din acest considerent, acest forum își propune să pună în discuție următoarele subiecte:
a) Explicații legislative despre controlul în muncă
b) Efectuarea propriu-zisă a controlului
c) Aprobarea sau contestarea rezultatului controlului în muncă

Mai multă informație pe email sau telefon. Contul de plată se solicită prin email. Costul partcipării este de 250 lei. Termenul limită de înregistrare/achitare este 27.11.2017.

Coordonatele forumului:
Data începerii: 28.11.2017 (ora: 18:00-20:00)
Durata desfășurării: 2 ore astronomice
Locaţie: Chișinău, Bulevardul Dacia 23, et.3
Limba: română
Tipul instruirii: informativ practic
Speaker: Specialist de profil în domeniul muncii

*Notă: Forumul Antreprenorial – Contabil este de a creea o rețea națională a reprezentanților economici, care activează în întreprinderile sau companiile în diverse localități ale țării pentru a dezbate subiecte actuale și studii de caz practice.

Contacte:
Marca ,,Klubafaceri” SRL
Telefon: 068 774 518
https://klubafaceri.wordpress.com
Email: klubafaceri@gmail.com

Leave a comment

Curs de perfecționare profesională în contabilitate, 29.11.2017

FFFContabilul este persoana care îşi desfăşoară activitatea în compartimentul financiar-contabil al oricărei unităţi publice sau private şi acoperă parţial sau în totalitate activităţile acestuia. Iar înscrierea la acest curs consultativ va permite oricărui cursant să țină contabilitatea la nivel avansat în cadrul unui departament de contabilitate în cadrul unei firme.

Materialul oferit este sub aspect practic, cuprinde majoritatea aşteptărilor dvs, extrase din lege, exemple practice, documente practice, informaţie actuală şi utilă.

Cursurile sunt accentuate pe APLICAŢII PRACTICE EXCEPȚIONALE.

ÎNREGISTRAREA ŞI COMANDA CONTULUI DE PLATĂ SE FACE, ACCESÂND:  Înregistrare

Tematica:
Tema 1. Organizarea contabilităţii financiare. Politici contabile
Tema 2. Contabilitatea imobilizărilor necorporale
Tema 3. Contabilitatea imobilizărilor corporale
Tema 4. Contabilitatea și locaţiunii (arendei, leasingului)
Tema 5. Contabilitatea stocurilor
Tema 6. Contabilitatea creanţelor comerciale și calculate
Tema 7. Contabilitatea numerarului
Tema 8. Contabilitatea investiţiilor
Tema 9. Contabilitatea capitalului propriu
Tema 10. Contabilitatea datoriilor
Tema 11. Contabilitatea costurilor şi cheltuielilor
Tema 12. Contabilitatea veniturilor
Tema 13. Situații financiare
Tema 14. Declaraţia cu privire la impozit pe venit (VEN 12, IVAO15)

Profesorii sunt experţi contabili cu peste 10 ani experienţă în domeniu şi tocmai de aceea sunt în masură să îţi raspundă la toate întrebările şi să îţi clarifice toate nelămuririle.

La finalizarea cursului consultativ, participanților li se oferă un suport logisitic profesional în evidența practică contabilă (consultații, exemple practice, etc.) pe timp îndelungat.

Tarif participare la curs: Pentru participare la curs, achitaţi/cursant:
Perioada 08.11.2017 – 17.11.2017 – 1750 lei,
Perioada 18.11.2017 – 28.11.2017 – 2000 lei.

Preţul include materialul informativ. Contul de plată, se solicită prin email. Achitările se acceptă până la data de 28.11.2017 (inclusiv).
Mai multă informație pe email, sau telefon.

Coordonatele cursului:
Data începerii: 29.11.2017 (ora: 17:45-20:00)
Durata desfășurării: 48 ore academice (luni, miercuri și vineri)
Locaţie: Chișinău, Bulevardul Dacia 23, et.3
Limba: română
Tipul instruirii: informativ practic
Absolvire: Certificat
Profesori: Specialiști financiar – contabili, (formatori ai seminarelor profesionale din cadrul companiei)

Contacte:
Marca ,,Klubafaceri’’ SRL
Telefon: 068 774 518
https://klubafaceri.wordpress.com/
Email: klubafaceri@gmail.com

Leave a comment