Archive for category Articole

Înaintarea creanţelor. Cum formulăm cererea, unde şi în ce termene o depunem, consecinţele nedepunerii.

Scopul procedurii insolvabilităţii reglementat de art 1. alin.(1) din LI, este instituirea cadrului juridic privind stabilirea unei proceduri colective pentru satisfacerea creanţelor din contul patrimoniului debitorului prin aplicarea faţă de acesta a procedurii de restructurare sau a procedurii falimentului, prin distribuirea produsului finit, adică prin recuperarea creanţelor a se acoperi pasivul debitorului. Avînd în vedere faptul că mediul juridic are nevoie de o abordare a materiei procedurii insolvabilităţii exclusiv din perspectiva intereselor creditorilor care sunt în acelaşi timp beneficiari şi perdanţi ai procedurii, prezintă un real interes să expunem drepturile individuale ale creditorilor, în legătură cu creanţele pe care le deţin în contra debitorului prin deschiderea procedurii de insolvabilitate.
Procesul de insolvabilitate are la bază rolul activ al creditorilor care sunt obligaţi să-şi urmărească creanţele, deşi nu neagă activitatea acestora, legea pune în sarcina administratorului insolvabilităţii o bună parte din obligaţii. Astfel, creditorii care cunosc că deţin creanţe vădite trebuie să urmărească Monitorul Oficial, care este un adevărat breviar al principalelor evenimente de ordin politic, financiar, juridic şi nu numai, în care sunt publicate avize cu privire la intentarea proceselor de insolvabilitate a persoanelor juridice. Cert este faptul că în Monitorul Oficial se publică toate tipurile de hotărîri, cu excepţia admiterii cererii introductive de intentare a procesului de insolvabilitate, în felul acesta trebuie să cunoaştem a prióri ce este o cerere de înaintare a creanţelor, cum trebuie corect să o formulăm, unde o depunem şi ce acte trebuie să anexăm.
Ce este o cerere de înaintare a creanţelor
Vom porni de la art. 141 din Legea insolvabilităţii care stabileşte, că cererea de înaintare a creanţelor va îmbrăca forma unei cereri de chemare în judecată, fiind o formă de manifestare a acţiunii civile sau mijlocul procedural prin care creditorul solicită restabilirea situaţiei de drept încălcate prin restituirea creanţelor. Drept condiţie a validităţii, o astfel de cerere va avea forma scrisă, în care se va indica datele personale ale creditorului, precum şi cele ale debitorului (persoana juridică), pretenţiile către debitor, valoarea acestora, dacă poate fi evaluată, enumerarea documentelor cît şi anexarea lor pentru veridicitate, datele importante relevante, care vor contribui la probarea cererii. Cererea obligatoriu se depune în două exemplare, la cererea propriu-zisă se vor ataşa înscrisuri, probe care vor dovedi existenţa creanţelor. Dacă se cere încasarea unei dobînzi, penalităţi obligatoriu se va anexa calculele dobînzii, penalităţii.
Cum trebuie corect să o formulăm:
În continuare voi desfăşura elementele conţinutului cererii de înaintare a creanţelor pentru a fi cît mai practic.
În cerere se indică instanţa cărei ei este adresată cererea. Cauzele de insolvabilitate se examinează doar de curţile de apel. Respectiv, cererea se adresează Curţii de Apel. În cerere se indică creditorul – denumirea, adresa juridică, datele de contact şi în mod obligatoriu numărul contului de decontare. Se va indica adresa pe care urmează să fie remise toate ulterioarele notificări. În cerere se va indica denumirea debitorului şi dacă este cunoscut numărul dosarului de insolvabilitate.
Cererea se formulează fie sub „cerere de înaintare a creanţelor” art. 28, fie „cerere de admitere a creanţelor” art. 140, fie „cerere de validare a creanţelor” care au aceeaşi semnificaţie. Pentru acuratețea juridică este recomandabil creditorul să nu utilizeze solicitări prin formularea de încasarea datoriei, nu se va scrie sub formă de pretenţie, sau altceva. Formularea cererii de admitere a creanţei se realizează în conformitate cu reglementările art. 28 din LI și art. 141 din LI. Prin urmare, desprindem faptul că cererea de admitere a creanţelor operează cu cererea de înaintare a creanţelor.
Cu privire la valoarea creanţei, în cerere se indica separat datoria de bază/capitalul împrumutat, penalitatea calculată desfăşurat, dobînda calculată, dobînda de întîrziere, alte cheltuieli legate de datoria de bază (taxa de stat achitată la judecarea cauzei, serviciile de asistenţă juridică etc.). Important: indiferent de natura creanţei, fie ea financiară sau materială (cu referire la bunuri) creditorul va trebui să depună o cerere de admitere a creanţelor. Astfel, chiar dacă creditorul are o pretenţie legată de transmiterea unui bun pentru care a achitat, efectuarea unei lucrări, acordarea unui serviciu sau restituirea de datorie acesta oricum va înainta cerinţa dată prin înaintarea creanţei către instanţa de insolvabilitate.
Referitor la creanţele neajunse la scadenţă, acestea se vor consideră scadente din momentul intentării procesului de insolvabilitate, iar creanţele afectate de condiţie la data deschiderii procedurii vor fi îndreptăţite să participe la distribuiri de sume în măsura permisă de lege. Astfel, creditorul în cerere va indica si data scadenţei creanţei, şi va include suma care chiar nu a ajuns la scadenţa plăţii (\art. 140 alin. 5).
De asemenea în cerere se va indica tipul creanţei, adică dacă este o creanţă garantată sau chirografară. Conform explicaţiei date la art. 1 şi art. 50 ale legii insolvabilităţii creditorii garantaţi sunt acea clasă de creditori ale căror creanţe faţă de debitor au apărut înainte de intentarea procesului de insolvabilitate şi sunt asigurate prin garanţii reale (ex: gajul, ipoteca) în conformitate cu legea, iar creditorii chirografari sunt acea clasă de creditori ale căror creanţe faţă de debitor au apărut înainte de intentarea procesului de insolvabilitate şi nu sunt asigurate prin garanţii (ex: salariaţii, agenții economici). În cerere pe lîngă datoria de bază se va indica separat, penalităţile şi dobînzile aferente, pentru a putea fi incluse în categoriile de ranguri; care a fost temeiul apariţiei creanţelor, iar dacă au fost născute dintr-un titlu executoriu, se va menţiona actele care au stat la baza lor. Dacă creanţa este garantată, în cerere obligatoriu se vor indica bunurile care fac obiectul garanţei indicîndu-se numărul cadastral (în cazul bunurilor imobile), tipul, marca, numărul, culoarea ş.a.
În cerere se va indica temeiurile din care izvorăşte creanţa. Indiferent de faptul, dacă creditorul deţine un titlu executoriu sau nu acesta în cererea de înaintare a creanţelor va indica expres actele juridice care au fost izvorul apariţiei creanţelor – facturi fiscale, acte de recepţie a lucrărilor, contracte de vînzare-cumpărare.
Ca recomandare cerinţele din cerere ar fi următoarele: solicit validarea creanţei in mărime de XXX în calitate de creanţă garantată, ca garanţie servind bunul imobil cu nr. cadastral XXX, cit si a sumei de XXX , creanţă chirografară de rang inferior, constituită din penalităţi.
Unde depunem cererea de înaintare a creanţelor
După care cererea va trebui semnată de persoana împuternicită, fiind o condiţie de formă şi se va depune în două exemplare la Curtea de Apel pe a cărei rol se află procesul de insolvabilitate intentat. Important: Cererea nu se depune la administratorul insolvabilităţii, debitor, contabil etc. Cererea de înaintare a creanţelor nu se impune cu taxa de stat. În cazul în care cererea nu va întruni condiţiile de conţinut şi formă riscă să nu fie examinată, iar creanţa nu va fi inclusă de administrator în tabelul creanţelor.
Cînd vom înainta creanţa prin depunerea unei cereri
Conform legii insolvabilităţii există două modalităţi de înaintare a creanţelor. În perioada de observaţie, administratorul provizoriu prin atribuţiile conferite de art.26, alin. din (2) din LI notifică toţi creditorii cunoscuţi pentru înaintarea creanţelor certe şi exigibile asupra patrimoniului debitorului şi prezentarea unei referinţe asupra cererii introductive. Conform art. 28 Legea insolvabilităţii creditorii se pot alătura la cererea introductivă prin înaintarea creanţelor. Astfel, la etapa pînă la intentarea procedurii de insolvabilitate, creditorul se va alătura cererii introductive iniţiale, depunînd o cerere de înaintare a creanţelor. Consecinţele benefice ale depunerii cererii la etapa dată constă în faptul, că creanţa creditorului va fi inclusă în tabelul preliminar al creanţelor şi va participa la formularea temeiurilor de intentare/respingere a cererii introductive, creanţa dată nu va mai trebui înaintată după intentarea procedurii de insolvabilitate (art. 140 alin. 4) , nu va putea fi contestată sau neacceptată de administrator, creditorul devine participant la procedură din momentul înaintării cererii. Însă, trebuie să ţinem cont de faptul că dacă cererea introductivă iniţiată de către creditor va fi respinsă de instanţa de insolvabilitate, atunci potrivit art. 32, alin. (3) din LI cheltuielile judiciare aferente perioadei de observare vor fi suportate în mod solidar pe seama creditorilor care au adresat cererea introductivă şi a celor care au susţinut-o prin referinţă depusă în cadrul procesului.
Aşadar, pînă la depunerea unei cereri introductive sau a unei referinţe asupra cererii introductive iniţial, trebuie să studiem dosarul de insolvabilitate, să fim ferm convinşi de starea debitorului şi de creanţele care urmează să le înaintăm.
O altă modalitate de înaintare a creanţelor are loc pînă la data indicată în hotărîrea de intentare a procedurii de insolvabilitate. Hotărîrea menţionată se Publică în Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art. 35 din LI. Notificarea şi înştiinţarea creditorilor potrivit art. 6 Legea insolvabilităţii rămîne în sarcina administratorului provizoriu, administratorului insolvabilităţii sau lichidatorului, însă notificarea creditorilor se consideră realizată după 3 zile de la publicarea Hotărîrii în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Astfel chiar dacă creditorul nu a primit o notificare expresă, se consideră că a fost informat despre necesitatea depunerii cererii avînd în vedere publicarea Hotărîrii în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
Potrivit art. 140 din LI cererea de admitere a creanţei se depune în termenul stabilit în hotărîrea de deschidere a procedurii sau în termenul indicat în notificarea administratorului provizoriu. Termenul limită pentru creditori privind înregistrarea cererii de admitere a creanţelor în vederea întocmirii tabelului preliminar este de 30 de zile calendaristice, iar pentru întocmirea tabelului definitiv, de 45 de zile calendaristice de la data intrării în procedură. În cazul nedepunerii cererii de validare a creanţelor în termen, prevăzut prin hotărîrea instanţei de insolvabilitate, titularul de creanţe, anterioare intentării procesului, potrivit art. 145 din LI va fi decăzut din dreptul de a participa şi de a vota la adunarea creditorilor, de a înainta şi de a retrage candidatura administratorului insolvabilităţii/ lichidatorului, de a participa la distribuirile de sume în cadrul procedurii de restructurare şi/sau al procedurii falimentului, de a-şi realiza creanţele împotriva debitorului, a membrilor ori asociaţilor acestuia sau de a înainta propuneri de restructurare a debitorului.
Astfel creditorul nu va mai putea solicita restituirea datoriei de la societatea debitoare, cererea sa fiind scoasă de pe rolul instanţei de fond deoarece competenţa de a examina cererile de înaintare a creanţelor aparţine doar instanţei de insolvabilitate.
Ce vom face în cazul încălcării termenului de înaintare a creanţelor
Creditorul care a omis termenul de înaintare a creanţelor , va putea depune o cerere de repunere în termen, prin care va argumenta şi va dovedi faptul că a avut motive întemeiate, din pricina căreia a omis termenul de depunere. În cazul în care nu va fi repus în termen, creditorul va putea contesta încheierea, totuşi dacă contestaţia va fi respinsă, ţinînd cont de faptul că este un termen de decădere, acesta nu va mai putea solicita încasarea datoriei. Conform art. 38 din Codul fiscal, creditorul va putea doar să o treacă la pierderi ca datorie compromisă.
Prin urmare, este un drept cît şi o datorie a creditorului să-şi urmărească propriile creanţe deţinute. Cu ajutorul mecanismelor specifice procedurii de insolvabilitate, puse la îndemîna creditorilor se urmăreşte recuperarea într-o proporţie cît mai mare a creanţelor, obligaţia/dreptul lor rămîne de a le pune în aplicare.
Autor: Irina Selevestru – administrator autorizat, membru al Comisiei de autorizare şi disciplină a administratorilor autorizaţi, preşedinte al Arbitrajului Internaţional de pe lîngă ALARM

Advertisements

Leave a comment

Forum Antreprenorial – Contabil 04/17 tema ,,Controlul muncii: drepturile și obligațiile părților’’, 28.11.17

Marca Klubafaceri SRL invită contabilii, antreprenorii, dar și cei care dețin o afacere să participe la cea de-a patra ediție a Forumului Antreprenorial – Contabil* care va fi organizat la Chișinău pe data de 28 noiembrie 2017.

ÎNREGISTRAREA ŞI COMANDA CONTULUI DE PLATĂ SE FACE, ACCESÂND: Înregistrare

Tematica de discuții din cadrul acestei ediții se va axa pe abordarea aspectelor ce țin de Controlul muncii: drepturile și obligațiile părților. Amintim că controlul instituţiei muncii este un element necesar în activitatea economico-financiară a societăţii, o verigă a procesului de dirijare a statului, având ca obiectiv principal respectarea şi executarea întocmai a legislaţiei.

Din acest considerent, acest forum își propune să pună în discuție următoarele subiecte:
a) Explicații legislative despre controlul în muncă
b) Efectuarea propriu-zisă a controlului
c) Aprobarea sau contestarea rezultatului controlului în muncă

Mai multă informație pe email sau telefon. Contul de plată se solicită prin email. Costul partcipării este de 250 lei. Termenul limită de înregistrare/achitare este 27.11.2017.

Coordonatele forumului:
Data începerii: 28.11.2017 (ora: 18:00-20:00)
Durata desfășurării: 2 ore astronomice
Locaţie: Chișinău, Bulevardul Dacia 23, et.3
Limba: română
Tipul instruirii: informativ practic
Speaker: Specialist de profil în domeniul muncii

*Notă: Forumul Antreprenorial – Contabil este de a creea o rețea națională a reprezentanților economici, care activează în întreprinderile sau companiile în diverse localități ale țării pentru a dezbate subiecte actuale și studii de caz practice.

Contacte:
Marca ,,Klubafaceri” SRL
Telefon: 068 774 518
https://klubafaceri.wordpress.com
Email: klubafaceri@gmail.com

Leave a comment

Unele aspecte ce țin de înregistrarea subdiviziunilor

Articolul 5 pct. 29) din CF stabileşte noţiunea de subdiviziune, care reprezintă unitate structurală a întreprinderii, instituţiei, organizaţiei (filială, reprezentanţă, sucursală, secţie, magazin, depozit etc.), situată în afara locului ei de reşedinţă de bază, care exercită unele din atribuţiile acesteia.
Apare obligația deponentului de a înregistra subdiviziune în cazul încheierii unui contract de depozit (de păstrare a mărfii)?
În conformitate cu art. 8 alin. (2) lit. d) și e) din CF contribuabilul este obligat să prezinte informaţii veridice despre veniturile rezultate din orice activitate de întreprinzător, precum şi despre alte obiecte ale impunerii și să achite la buget, la timp şi integral, ţinând cont de prevederile art. 7 alin. (5), sumele calculate ale impozitelor şi taxelor, asigurând exactitatea şi veridicitatea dărilor de seamă fiscale prezentate.
Prin urmare, încheierea unui contract de prestare servicii de păstrare a mărfii, în lipsa dreptului de proprietate (posesie, locațiune), nu atrage după sine obligația de înregistrare a unei subdiviziuni.
Se consideră ca subdiviziune separată încăperea arendată, situată la aceeași adresă cu sediul central?
Conform pct. 60 din Instrucțiunea privind evidența contribuabililor, aprobată prin Ordinul IFPS nr. 299 din 2 mai 2012, în scopul asigurării corectitudinii evidenţei obligaţiilor fiscale pentru contribuabilii care au în componenţa lor subdiviziuni/obiecte impozabile, întreprinderile de bază ale acestora/sediile centrale se vor califica ca subdiviziuni. În acest sens, contribuabilul va indica informaţia necesară despre întreprinderea de bază/sediul central în cererea/constatarea privind înregistrarea subdiviziunilor/obiectelor impozabile.
Ținând cont de noțiunea de subdiviziune și dat fiind faptul că încăperea arendată și sediul central sunt situate la aceeași adresă, acestea nu pot fi calificate ca subdiviziuni separate.
Când apare obligația înregistrării unui apartament ca subdiviziune a firmei?
Conform prevederilor art. 8 alin. (2) lit. d) și e) din CF, contribuabilul este obligat să prezinte informaţii veridice despre veniturile rezultate din orice activitate de întreprinzător, precum şi despre alte obiecte ale impunerii, să achite la buget, la timp şi integral, ţinând cont de prevederile art. 7 alin. (5), sumele calculate ale impozitelor şi taxelor, asigurând exactitatea şi veridicitatea dărilor de seamă fiscale prezentate.
În conformitate cu art. 161 alin. (8) din CF, la adoptarea deciziei despre schimbarea sediului şi/sau despre constituirea subdiviziunii, contribuabilul, în termen de 60 de zile de la data dobândirii dreptului de proprietate (posesie, locaţiune), informează organul fiscal despre schimbarea sediului său şi/sau prezintă informaţiile iniţiale, iar ulterior informează despre modificările cu privire la sediul subdiviziunii sale, precum şi despre sistarea temporară a activităţii subdiviziunii.
În contextul celor relatate și având în vedere prevederile legislației în vigoare, obligația înregistrării apartamentului ca subdiviziune conform termenelor stabilite la art. 161 alin. (8) din CF apare din momentul înscrierii în registrul bunurilor imobiliare a dreptului de proprietar.
Care sunt documentele necesare pentru înregistrarea unei subdiviziuni de către o societate nerezidentă?
Conform art. 161 alin. (8) din CF, la adoptarea deciziei despre schimbarea sediului şi/sau despre constituirea subdiviziunii, contribuabilul, în termen de 60 de zile de la data dobândirii dreptului de proprietate (posesie, locaţiune), informează organul fiscal despre schimbarea sediului său şi/sau prezintă informaţiile iniţiale, iar ulterior informează despre modificările cu privire la sediul subdiviziunii sale, precum şi despre sistarea temporară a activităţii subdiviziunii.
În conformitate cu prevederile pct. 61–62 din Instrucțiunea privind evidența contribuabililor, aprobată prin Ordinul IFPS nr. 299 din 2 mai 2012, cererile perfectate de către contribuabili privind înregistrarea subdiviziunilor/obiectelor impozabile sunt recepţionate de către organele fiscale de la locul de deservire a contribuabilului (întreprinderea de bază/sediul central) la care contribuabilul va anexa documentele confirmative ce atestă dreptul de proprietate, chirie, arendă, folosinţă ş.a.

În temeiul celor relatate, contribuabilul menționat urmează să depună la organul fiscal de la locul de deservire cererea de înregistrare a subdiviziunii, contractul de vânzare-cumpărare în termen de 60 zile de la data dobândirii dreptului de proprietate.
Totodată, sistemul e-Cerere permite contribuabilului utilizator al portalului servicii.fisc.md sau www.fisc.md să depună cererea online privind înregistrarea/suspendarea/închiderea subdiviziunilor, fără ca acesta să se deplaseze la organul fiscal teritorial.
Apare necesitatea înregistrării în calitate de subdiviziune, în cazul inscripțiilor și imaginilor de publicitate amplasate pe scara din interiorul magazinului?
În conformitate cu art. 8 alin. (2) lit. d) şi e) din CF, contribuabilul este obligat să prezinte informaţii veridice despre veniturile rezultate din orice activitate de întreprinzător, precum şi despre alte obiecte ale impunerii.
Precum rezultă din situația descrisă, contribuabilul nu are obligația să înregistreze subdiviziune în cazul în care inscripțiile și imaginile de publicitate sunt amplasate pe scara din interiorul magazinului, și totodată urmează să țină cont de asigurarea exactă și veridică a prezentării dărilor de seamă fiscale conform prevederilor art. 7 alin. (5) din CF.
Apare necesitatea înregistrării subdiviziunii în cazul în care întreprinderea prestează servicii de verificare a stării tehnice și curățare a coșurilor de fum și canalelor de ventilare de la utilaje de gaze și sobe?
În conformitate cu art. 8 alin. (2) lit. b) contribuabilul este obligat să se pună la evidenţă la organul fiscal în a cărui rază îşi are sediul stabilit în documentele de constituire (înregistrare), să prezinte informaţiile iniţiale (şi să comunice modificările ulterioare) cu privire la sediul său, sediul subdiviziunilor, denumirea şi sediul instituţiilor financiare în care sunt deschise conturi, precum şi cu privire la sistarea temporară a activităţii subdiviziunilor.
Prin urmare, practicarea activității de prestare a serviciilor de verificare a stării tehnice și curățare a coșurilor și canalelor de ventilare de la utilaje de gaze și sobe se îndeplinește cu ieșirea la fața locului, fără a fi necesar un loc permanent de executare a serviciilor prestate și poartă un caracter sezonier și mobil.
Respectiv, practicarea unui astfel de gen de activitate nu întruneşte noţiunea de „subdiviziune” şi deci contribuabilul nu este obligat să prezinte informaţii despre acesta în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (2) lit. b) din titlul I al Codului fiscal.
Este obligat contribuabilul să declare ca subdiviziune spaţiile închiriate pentru amplasarea echipamentelor, în cazul când acestea nu constituie obiect impozabil al contribuabilului nominalizat?
Prevederile art. 277 stabilesc că subiecţii impunerii sunt proprietarii bunurilor imobiliare şi arendaşii care arendează un bun imobiliar, dacă contractul de arendă nu prevede altfel.
De asemenea, în conformitate cu art. 7 alin. (5) din CF, întreprinderile, instituţiile şi organizaţiile care au filiale şi/sau subdiviziuni în afara unităţii administrativ-teritoriale în care se află sediul central prezintă pentru acestea din urmă dări de seamă fiscale şi plătesc impozite şi taxe (cu excepţia taxei pe valoarea adăugată, a accizelor şi a taxelor destinate transferării în fondul rutier) la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale de la sediul filialelor şi/sau subdiviziunilor.
Spaţiile închiriate pentru amplasarea echipamentelor întrunind noţiunea de subdiviziune, capătă statut de subiect al impunerii doar în cazul reglementării respective a contractului de arendă.
Prin urmare, spaţiile închiriate pentru amplasarea echipamentelor se vor înregistra în calitate de subdiviziuni doar în cazul în care reglementările contractului de arendă stipulează achitarea obligaţiilor fiscale de către proprietarul echipamentului.
Posturile de transformare urmează a fi înregistrate în calitate de subdiviziune?
În conformitate cu prevederile art. 277 din CF, subiecţii impunerii sunt proprietarii bunurilor imobiliare şi arendaţii care arendează un bun imobiliar, dacă contractul de arendă nu prevede altfel.

Totodată, art 278 alin. (1) din CF stabilește că obiecte ale impunerii sunt bunurile imobiliare, inclusiv terenurile (terenuri cu destinaţie agricolă, terenuri destinate industriei, transporturilor, telecomunicaţiilor şi terenurile cu alte destinaţii speciale) din intravilan sau din extravilan, clădirile, construcţiile, casele de locuit individuale, apartamentele şi alte încăperi izolate, inclusiv bunurile imobiliare aflate la o etapă de finisare a construcţiei de 50% şi mai mult, rămase nefinisate timp de 3 ani după începutul lucrărilor de construcţie.
Pornind de la prevederile legislaţiei în vigoare, postul de transformare nu este bun imobil şi nu este obiect al impunerii.
Prin urmare, în cazul în care terenul unde este amplasat postul de transformare este situat în afara locului de reşedinţă de bază a întreprinderii, apare obligaţia de a declara imobilul menţionat în calitate de subdiviziune.
Apare obligația înregistrării subdiviziunilor în cazul modificării locului (schimbării locului dislocării) parcurilor de odihnă și distracții?
Conform art. 8 alin. (2) lit. e) din CF, contribuabilul este obligat să achite la buget, la timp şi integral, ţinând cont de prevederile art. 7 alin. (5), sumele calculate ale impozitelor şi taxelor, asigurând exactitatea şi veridicitatea dărilor de seamă fiscale prezentate.
În cazul dat, practicarea activității de organizare a parcurilor de odihnă și distracții nu întrunește noțiunea de subdiviziune, nu se efectuează într-un loc permanent, poartă un caracter mobil și, deci, nu apare obligația de a fi declarată ca subdiviziune.

Sursa: monitorul.fisc.md

 

, ,

Leave a comment

Politica fiscală și vamală stabilește noi facilități pentru contribuabili la calculul amortizării în scopuri fiscale

Mărimea deducerii amortizării calculate a mijloacelor fixe se determină în conformitate cu art. 26 din Codul fiscal, cu art. 24 și 27.
Reamintim, la elaborarea inițială a politicii fiscale și vamale pentru 2018, Ministerul Finanțelor a propus înlocuirea cuvântului “uzură” cu cuvântul “amortizare” pe tot cuprinsul Codului fiscal.
Astfel, mijloacele fixe pe care se va calcula amortizarea sunt mijloacele fixe reflectate în bilanţul contribuabilului în conformitate cu legislaţia şi folosită în activitatea de întreprinzător, a cărei valoare scade prezumtiv ca urmare a uzurii fizice şi morale şi a cărei perioadă de exploatare este mai mare de un an, iar valoarea ei depăşeşte suma de 6000 lei.
De asemenea vor fi considerate mijloace fixe supuse amortizării fiscale, investiţiile efectuate în mijloacele fixe care fac obiectul unui contract deleasing operaţional, locaţiune, concesiune, arendă. În sensul prezentului alineat, prin investiţie se înţelege excedentul cheltuielilor ce ţin de reparaţie, îmbunătăţire şi altele asemenea, în privinţa mijloacelor fixe respective asupra cheltuielilor menţionate, permise spre deducere în perioada fiscală conform modului stabilit la art.27 alin.(9).
Evidenţa mijloacelor fixe în scopuri fiscale se va ține per fiecare obiect separat.
Amortizarea mijloacelor fixe urma să fie calculată prin utilizarea metodei de amortizare liniară. Mărimea amortizării mijloacelor fixe ce urmează a fi dedusă se determină prin înmulțirea bazei valorice a mijloacelor fixe la norma de amortizare atribuibilă fiecărui mijloc fix proporţional lunilor aflate în bilanţul contribuabilului.
Norma amortizării pentru fiecare mijloc fix se va determina ca raport dintre 100% şi durata de funcționare utilă stabilită de Guvern.
Mai multe instituții s-au pronunțat asupra acestei propuneri și consideră că, stabilirea metodei lineare pentru calcularea amortizării în scopuri fiscale cu deducerea în modul propus de către Ministerul Finanțelor, nu va asigura simplificarea calculelor nici pentru agentul economic, nici pentru organele de control, Asociația Băncilor din Moldova invocând motivul diferenţelor dintre valoarea contabilă şi baza valorică la 01.01.2018 contribuabilul va ţine evidenţa separat în scopuri financiare şi fiscale pentru toate imobilizările corporale înregistrate în bilanţ la situaţia din 01.01.2018 până la ieşirea acestora. Astfel, efectul simplificării se va realiza doar în cazul înlocuirii complete a imobilizărilor corporale cu cele procurate după 01.01.2018, ceea ce este practic imposibil pentru contribuabili mari, care deţin un număr mare de imobilizări corporale din categoria I de proprietate (clădiri), cu termenul de amortizare până la 40 ani.
De asemenea necesitatea ţinerii evidenţei separate în scopuri financiare şi fiscale pentru fiecare obiect în parte va conduce la suportarea costurilor suplimentare de către agenţii economici pentru resurse umane şi ajustarea soft-urilor.
Concomitent cu modificarea art.26 şi 27 urmează a fi modificat Regulamentul privind evidenţa şi calcularea uzurii mijloacelor fixe în scopuri fiscale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.289 din 14.03.2017 din motivul unor situaţii specifice, care nu se regăsesc în codul fiscal. Astfel, în scopul evitării interpretărilor diferite de către agenţii economici şi organele de control, aceste modificări urmează a fi examinate în complex.
În acest sens, Ministerul Finanțelor a acceptat, propunerile privind acordarea unei perioade de tranziție pentru trecerea la noua metodă de evidență și calcul a amortizării în scopuri fiscale și propune o nouă metodă de calcul, care va fi reglementată printr-un articol separat – 261.
Noul sistem prevede:
1) Evidența mijloacelor fixe urmează a fi efectuată per fiecare obiect de mijloc fix;
2) Calculul uzurii în scopuri fiscale urmează a fi realizat doar prin aplicarea metodei liniare;
3) Excluderea clasificării mijloacelor fixe pe categorii de proprietate și gruparea mijloacelor fixe în funcție de durata de funcționare utilă conform catalogului aprobat de Guvern;
4) Permiterea deducerii cheltuielilor de reparații pentru proprietatea contribuabilului conform principiilor stabilite în SNC;
5) Păstrarea plafonul valoric pentru calificarea proprietății drept mijloace fixe;
6) Păstrarea limitării mărimii deductibile a cheltuielilor suportate pentru reparația mijloacelor fixe închiriate.
Concomitent, se propune aplicarea abordării implementate anterior, prin determinarea valorii fiscale neamortizate a fiecărui mijloc fix prin calcul, reieșind din ponderea procentuală a valorii de bilanț a obiectului respectiv în suma totală a valorii de bilanț aferentă obiectelor atribuite la categoria respectivă.
În acest context, se propune stabilirea dreptului agentului economic de a alege modul de calcul a amortizării și cheltuielilor pentru reparaţia proprietăţii conform art.26 și 27 din Codul fiscal sau conform art.261 din Codul fiscal pentru perioada fiscală 2018.
Alegerea regimului fiscal se va realiza, prin indicarea lui în politica de contabilitate a agentului economic, până la data de 25 aprilie, iar pentru subiecţii care s-au înregistrat pe parcursul perioadei fiscale de declarare, până la data de 25 a lunii următoare trimestrului de înregistrare.
Astfel, dacă proiectul va fi aprobat, la 01.01.2018 contribuabilul va putea opta pentru aplicare metodei existente a calcului amortizării (uzurii) în scopuri fiscale sau aplicarea noii metodologii.
În decursul perioadei respective, agentul economic va dispune de timpul suficient pentru ajustarea după necesitate a sistemelor informaționale utilizate pentru calcularea amortizării în scopuri fiscale și efectuarea inventarierii și calcului bazei valorice a mijloacelor fixe aflate în gestiune.
Noua metodă de calculul amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscale urmărește diminuarea discrepanțelor privind metodologia evidenței mijloacelor fixe în scopuri financiare și fiscale, evidența urmând a fi efectuată per fiecare obiect de mijloc fix excluzând clasificarea pe categorii de proprietate.
Calculul amortizării în scopuri fiscale urmează a fi realizat prin aplicarea metodei liniare.
Stabilirea metodei liniare presupune următoarele avantaje:
– simplificarea modului de calcul atât pentru agentul economic cât și pentru organele de control;
– reducerea timpului și personalului necesar pentru calculul și evidența uzurii în scopuri fiscale;
– excluderea riscului admiterii unor erori la efectuarea calcului;
– excluderea riscului sancționării de către organele de control;
– asigurarea echilibrului și previzibilității estimării cheltuielilor permise spre deducere în scopuri fiscale, în contextul în care reportarea pierderile fiscale se realizează în mărimi arbitrare;
– se aplică în majoritatea statelor;
– sistemului actual este unul ineficient și nu asigură efectul metodei degresive existente în cazul investițiilor în mijloacele fixe.
Totodată, ACAP, AmCham, și Asociaţia Investitorilor Străini (FIA) au propus majorarea valorii automobilului considerat de lux de la 200 000 lei la 300 000 lei. Propunerea a fost respinsă de Ministerul Finanțelor.

Sursa: Contabilsef.md

, , ,

Leave a comment

Seminar ,,Dizolvarea și radierea persoanelor juridice (SRL, ÎI)’’, 15.07.2017

Procedura de lichidare a unei întreprinderi reprezintă o etapă de lungă durată, şi destul de complicată. Dizolvarea poate fi consecinţă unei situaţii de drept sau de fapt şi poate fi expresia voinţei asociaţilor (cazul dizolvării voluntare) sau a unor factori externi. Dizolvarea societăţii comerciale pregăteşte etapă lichidării patrimoniului.
Contextul economic nefavorabil, rezultatele financiare slabe în raport cu investiţia, schimbarea strategiei de business, relaţiile tensionate dintre asociaţi sunt cauze care pot duce la decizia de încetare a activităţii economice a firmei.
Seminarul este recomandat pentru: adiministratori, manageri, directori, contabili, juriști, etc pe înțelesul tuturor.

ÎNREGISTRAREA ŞI COMANDA CONTULUI DE PLATĂ SE FACE, ACCESÂND:Înregistrare

Tematica:
1. Explicații legislativ juridice
2. Procesul inițial de dizolvare a firme
a) Dizolvarea și radierea benevolă a firmei
b) Dizolvarea forțată și radierea a firmei
3. Procesul final de dizolvare și radiere a firmei
• Etapa 1 – Dizolvarea firmei, aspecte interne
• Etapa 2 – Radierea firmei, aspecte externe
4. Aspecte fiscale și contabile la lichidarea firmei

Tarif participare seminar:
Pentru participarea la seminar, achitaţi/participant tariful de instruire: 600 lei, preţ ce include materialul informativ. Contul de plată, se solicită prin email. Achitările se acceptă, inclusiv pînă în data de 13.07.2017. Mai multă informație pe email, sau telefon.

Coordonatele seminarului:
Data: 15 iulie 2017, (09:15 – 12:15)
Locaţie: Chișinău, str. Sarmizegetusa 43
Limba: română
Tipul instruirii: Informativ practic
Trainer: Postică Diana, Jurist – consult, Contabil șef

Contacte:
Marca ,,Klubafaceri’’ SRL
Telefon: 068 774 518
https://klubafaceri.wordpress.com/
Email: klubafaceri@gmail.com
Facebook: Marca Klubafaceri

Leave a comment

Seminar ,,Particularităţi ale contabilităţii în transportul auto’’, 08.07.2017

În economia de piaţă este important ca antreprenorii, managerii, contabilii şi liberii profesionişti să cunoască contabilitatea nu numai în aspectul general, dar şi particularităţi sectoriale. În acest context se propune de a cunoaşte particularităţile contabilităţii în transportul auto. Seminarul dat cuprinde contabilitatea mijloacelor de transport, combustibilului anvelopelor, acumulatoarelor consumurilor, cheltuielilor şi veniturilor, documentarea lor.

ÎNREGISTRAREA ŞI COMANDA CONTULUI DE PLATĂ SE FACE, ACCESÂND: Înregistrare

Tematica:
1. Contabilitatea combustibilului şi anvelopelor auto
a) Normele de consum al combustibilului
b) Stabilirea normelor de parcurs a anvelopelor
c) Evidența privind gestiunea acumulatoarelor
2. Contabilitatea costurilor la prestarea serviciilor de transport auto
a) Contabilitatea costurilor de întreținere tehnică
b) Contabilitatea cost – cheltuieli de reparaţie a automobilelor
c) Aspecte privind automobile primite în locațiune și leasing financiar
3. Aspecte privind veniturile și cheltuielile transportului auto
a) Prestarea serviciilor de transport al pasagerilor
b) Prestarea serviciilor de transport al mărfurilor
c) Contabilitatea pierderilor condiţionate de accidentul rutier auto
d) Aspecte fiscale privind controlul cheltuielilor transportului auto

Tarif participare seminar:
Pentru participarea la seminar, achitaţi/participant tariful de instruire: 600 lei, preţ ce include materialul informativ. Contul de plată, se solicită prin email. Achitările se acceptă, inclusiv pînă în data de 06.07.2017. Mai multă informație pe email, sau telefon.

Coordonatele seminarului:
Data: 8 iulie 2017, (09:30 – 13:30)
Locaţie: Chișinău, str. Sarmizegetusa 43
Limba: română
Tipul instruirii: Informativ practic
Trainer: Auditor practician CAP, Contabil Șef

Contacte:
Marca ,,Klubafaceri’’ SRL
Telefon: 068 774 518
https://klubafaceri.wordpress.com/
Email: klubafaceri@gmail.com
Facebook: Marca Klubafaceri

Leave a comment

Семинар ,,Особенности учёта в строительных компаниях”, 01.07.2017

Строительная деятельность имеет свою специфику, которая сказывается на порядке ведения бухгалтерского учета в строительстве и налогового учета строительных фирм.
Сложности ведения бухгалтерского учета в строительстве, большой объем информации, колоссальная ответственность — все эти факторы требуют от бухгалтеров высокий уровень профессиональных знаний. Эти и другие вопросы будут рассматриваться в данном семинаре.
Вы можете зарегистрироваться, нажав: Регистрация

Тематика:
1. Учетная политика строительной организаций;
2. Организация учета поступления и использования строительных материалов;
3. Учёт договорных прямых и косвенных затрат строительства;
4. Учёт доходов по договорам на строительство;
5. Учёт расходов в строительстве.

Тариф за участие в семинаре:
За участие в семинаре каждый участник оплачивает тариф за обучение: 500 леев, цена, которая включает информационный материал. Счет на оплату отправляется по е-майлу. Оплаты принимаются до 29.06.2017 г. включительно.
Более подробную информацию можно получить по е-майлу или телефону.

Координаты семинара:
Дата: 1 июля 2017 г, (09:15 – 13:00)
Местность: Кишинёв, ул. Сармизеджетуса 43
Язык: руcский
Вид обучения: информационно-практический
Специальный гость: Практикующий аудитор CAP, главный бухгалтер

Контакты:
MC „Klubafaceri” SRL
Телефон: 068 774 518
https://klubafaceri.wordpress.com/
E-mail:klubafaceri@gmail.com
Facebook: Marca Klubafaceri

Leave a comment